^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท

ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ร่วมด้วยสมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง (ประเทศไทย) สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และสโมสรนักเพลง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวม 220,000 บาท และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเผยแพร่พระบรมราโชวาท พระราชดำริต่างๆ ในรูปของบทเพลง
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ให้ประพฤติปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท
 • เพื่อร่วมถวายพระราชสดุดี ถวายความอาลัย และถวายการร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ระดับการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา (ป. 4 - ป. 6)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6)
 • ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

ประเภทการประกวด

 • ขับร้องเดี่ยวชาย
 • ขับร้องเดี่ยวหญิง
 • ขับร้องหมู่ 4 คน (ชาย -หญิงล้วน หรือผสม)

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ผู้สมัครระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องให้ครูในสถานศึกษา หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองในใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 • Download ระเบียบการและใบสมัครได้ที่ Facebook Page "ประกวดร้องเพลงวันพ่อแห่งชาติ 65"
 • ให้ผู้สมัครร้องเพลงที่กำหนดคือ เพลงบังคับ 1 เพลง และ เพลงเลือก 1 เพลง เริ่มส่ง Clip VDO ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการประกวด

 • ให้ผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ แต่ละประเภท คือชายขับร้องเดี่ยว หญิงขับร้องเดี่ยว และประเภทขับร้องหมู่ 1 คณะ (ชาย, หญิงล้วน หรือ ผสม) บันทึกเสียงเป็น Clip VDO ส่งมาที่ Line: ID : chet65 โดยห้ามใช้เทคนิคต่างๆ ปรุงแต่งการร้องในการบันทึกเสียง
  • ประเภทขับร้องเดี่ยวทุกระดับ จะต้องร้องเพลงบังคับ 1 เพลงคือเพลงพ่อแห่งชาติ และเพลงเลือก 1 เพลง ตามรายชื่อที่แนบมา จะเป็นเพลงใดก็ได้
  • ประเภทขับร้องหมู่ทุกระดับ จะต้องร้องเพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงคุณธรรมสี่ประการและเพลงเลือกอีก 1 เพลงจะเป็นเพลงใดก็ได้ที่อยู่ในชุดเพลง เทิดพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท เช่น เพลงรู้รักสามัคคี - นวมินทร์มหาราชรำลึก - ด้วยปณิธาน - รักกันไว้เถิด - เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว หรือเพลงขับร้องเดี่ยว ผู้สมัครประกวดที่มีแนวคิดจะนำมาขับร้องหมู่ เพลงใดก็ได้ โดยทุกเพลงผู้ร้องประกวดสามารถโหลดซาวด์ดนตรี บวก ลบ คีย์ ได้ตามเสียงร้องของผู้ประกวด หรือเรียบเรียงเสียงประสาน สร้างสรรค์ดนตรีใหม่ ส าหรับร้องได้
   หมายเหตุ เพลงที่ขับร้องเดี่ยว จะเลือกมาขับร้องหมู่ก็ได้ คณะกรรมการตัดสินจะฟังจาก Clip VDO ที่ผู้เข้าประกวดส่งเข้ามา ควรมีการออกแบบการร้องให้สวยงามชวนฟัง พร้อมที่จะเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ และจะแจ้งผลไปยังผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้เพื่อทราบกำหนดการและสถานที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ
  ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบการคัดเลือกจะต้องเข้าประกวดโดยขับร้องสดกับดนตรี (แบคกิ้งแทรค) ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565

หลักเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาน้ำเสียง, จังหวะ, อักขระ, การร้องเนื้อและทำนองที่ถูกต้อง, การแสดงบุคลิก อารมณ์และลีลาประกอบเพลง

ติดต่อสอบถาม
คุณสิรวิชญ์ จักษุสุริยสกุล 087-623-7567

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
220,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.ย. 2022 08:30 to 20 ต.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.