^ Back to Top

ประกวดออกแบบนวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน "Fighting Climate Change with Plus Innovation for a Better World Challenge" ระดับอาชีวศึกษา

ประกวดออกแบบนวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน "Fighting Climate Change with Plus Innovation for a Better World Challenge" ระดับอาชีวศึกษา

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สำนักงงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน "Fighting Climate Change with Plus Innovation for a Better World Challenge" ระดับอาชีวศึกษา โครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2022 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 840,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของ ‘ฟอร์ด’ ในการสร้างสังคมพลังบวกและโลกที่ดีขึ้น
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพนวัตกรรุ่นใหม่ระดับเยาวชนเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศและโลกที่ดีขึ้น
 • เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เพื่อสังคมด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินงานของ ฟอร์ด ประเทศไทย
 • เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างฟอร์ด ประเทศไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เยาวชน และชุมชน ให้ขับเคลื่อนแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมไปพร้อมกัน
 • เพื่อสานต่อโครงการด้านนวัตกรรมเป็นปีที่ 8 แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการเพื่อสังคม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ผู้สมัครต้องเป็นเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ
 • ส่งโครงงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกร Ford+ Innovator Scholarship 2022 ระดับประเทศ
  สำหรับนักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 120,000 บาทพร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัลรางวัลละ 40,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนือและภาคตะวันตก
  สำหรับนักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก
  สำหรับนักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคอีสาน
  สำหรับนักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้
  สำหรับนักศึกษา 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 80,000 พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย
  สำหรับนักศึกษา จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่าทุนการศึกษา 240,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 063-469-6195 (คุณก้ามปู)
 • โทร. 089-818-3072 (คุณผึ้ง)
 • Email: nutchanat@tvburabha.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
840,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 ส.ค. 2022 08:30 to 30 ก.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.