^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022"

ประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022"

ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "MAID Photo Challenge Campaign 2022" ภายใต้หัวข้อ "ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้: นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกยีรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษา มีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอมุมมองที่มีต่อย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ผ่านทางภาพถ่าย
 • เพื่อดําเนินการคัดเลือกและนําภาพที่ได้รับรางวัลมาใช้ในการสื่อสารของโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
 • เพื่อสร้างการจดจําให้สังคมรับรู้ถึงการพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้

รุ่นการประกวด

 • รุ่นประชาชนทั่วไป
 • รุ่นนักเรียน-นักศึกษา

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รุ่นประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจํานวน 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจํานวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรตบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจํานวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรตบัตร
 • รุ่นนักเรียน-นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจํานวน 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจํานวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรตบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจํานวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรตบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/MAID2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Piriya Kanjanakongkha

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ก.ค. 2022 08:30 to 05 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.