^ Back to Top

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ Tollway ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022" ในหัวข้อ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Greenway" ชิงเงินสนับสนุน พร้อมเงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง18-25ปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 • จัดทำโครงงานโดยมีเนื้อหาสอดคล้องในหัวข้อ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Greenway" เพื่อปั้นคนรุ่นใหม่ ปลูก จิตสำนึก คิดช่วยเหลือพัฒนาชุมชน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม (ไม่เกิน3คน) ละมีที่ปรึกษา 1 ท่านที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ชุมชนที่สามารถให้คำปรึกษานำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน
 • หนึ่งทีมสามารถส่งโครงงานประกวดได้เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
 • การผลิตผลงานไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ แต่จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง สามารถลงมือต่อยอดทำได้จริงและต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน และส่วนรวมภายในงบประมาณ 100,000 บาท โดยการดำเนินการจะต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วนเพื่อใช้พิจารณาในการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
 • ทีมที่ชนะเลิศจะต้องลงพื้นที่จัดทำโครงการที่นำเสนอให้เป็นรูปธรรม และต้องแล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน หลังจากประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 28 ตุลาคม 2565
 • ทางทีมงานจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงงานจำนวน 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2565
  • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565
 • โครงงานจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด เพื่อทำพิธีเปิดโครงงานในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โดยพิธีในครั้งนี้จะมีผู้บริหารจาก บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง คณะกรรมการแขกรับเชิญพิเศษ รวมถึงคนในชุมชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงงาน เยี่ยมชมความสำเร็จในการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย
 • ผู้สมัครจะต้องอ่านกฎกติกาที่ระบุให้ชัดเจนเข้าใจและปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้องทุกข้อ
 • ผู้สมัครจะต้องอนุญาตให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่สามารถนำผลงานบางผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาต่อยอดหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้
 • การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัครและส่งผลงาน

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31สิงหาคม 2565 ขยายเวลาถึง 9 กันยายน 2565
 • จัดส่งผลงานผ่าน Google Drive ภายในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องเข้าร่วมงานแถลงข่าวและการประกวดรอบตัดสินตามวันเวลาที่กำหนดโดยผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักเอง
 • วันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับทุนพัฒนาโครงการ 100,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัล Best Popular จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/csrtollwaycontest

File attachments: 
หมดเขต: 
03 ก.ค. 2022 08:30 to 09 ก.ย. 2022 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.