^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

ประเภทศิลปกรรม
ได้แก่ ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 • เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
 • เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน

ระดับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 • ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม
  • กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556)
  • กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556)
  • กลุ่มอายุ 14 - 18 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2551)
 • ระดับประชาชนทั่วไป (แจ้งเกิดก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป)

การส่งงานเข้าประกวด
เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย

 • ใบสมัครฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สําเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย)
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ต่อใบสมัคร 1 ใบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนรับสมัครทาง Online ผ่าน Link สามารถติดตามได้ที่  
 • www.pttplc.com หรือ Facebook : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล พร้อมกรอกข้อมูลอื่นๆ ลงในใบสมัครอย่างละเอียดและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนรับสมัครทาง Online ผ่าน Link สามารถติดตามได้ที่ www.pttplc.com หรือ Facebook : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2565
  • ส่งผลงานด้วยตนเองพร้อมแนบใบสมัครฉบับจริง ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 - 16.00 น. ได้ที่
   • ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
    โทร. 09 7242 9333
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
    โทร. 0 7431 7619
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
    โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
    โทร. 0 4320 2396, 08 5002 5455
   • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    โทร. 0 5321 8280
  • ส่งทางไปรษณีย์ (กรุณาส่งด้วย EMS เท่านั้น)
   ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
   โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ไม่เกินวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
 • ตัดสินการประกวด วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2555
 • ประกาศผลเป็นทางการในวันที่ 14 กันยายน 2565 www.pttplc.com และสื่อฯ ตามที่ ปตท. กําหนด
 • พิธีมอบรางวัลและการแสดงผลงาน ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2555 ณ สถานที่ตามที่ ปตท. กําหนด

รางวัลการประกวด พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • ระดับเยาวชน แบ่งรางวัลในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
  • กลุ่มอายุต่ํากว่า 9 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
  • กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • กลุ่มอายุ 14 - 18 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • ระดับประชาชนทั่วไป
 • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท
 • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • และได้รับสิทธิ์ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ภายใต้เงื่อนไขที่ ปตท. กําหนด

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเยาวชน จะได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง หรือในนามสถาบันสอนศิลปะ ภายใต้เงื่อนไขที่ ปตท. กําหนด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. โทร. 0 2537 1388
 • หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 09 7242 9333
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2022 08:30 to 10 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.