^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ"

ประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ สังกัดของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ
 • ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ทีมละ 2-3 คน โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1
 • แต่ละทีมจะส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้

หลักเกณฑ์ในการประกวดหนังสั้น

 1. การตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกรอบแรก
  พิจารณาจากชื่อเรื่อง และเค้าโครงเรื่อง (Plot) ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด และความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกด้วยวิธีการให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยมีจำนวนทีมที่เข้ารอบตามที่คณะกรรมการกำหนด พิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจพบคณะผู้จัดงานขอตัดสิทธิ์ ในการเข้าประกวดทันที
  • ผลงานที่เข้าประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
  • การส่งชื่อเรื่องและเค้าโครงเรื่อง ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดยตรวจสอบไฟล์ให้เรียบร้อยและถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหายคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย โดยสมัครและส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ (Google Form) ได้ที่ Facebook หรืออีเมล์ shortflim.manuea@gmail.com
  • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวด ได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
  • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
 2. กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานการประกวดรอบ 20 ทีม โดยจะต้อง ผลิตหนังสั้นตามกรอบของเนื้อหาที่กำหนดพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • แนบรายละเอียดต่างๆ ของผ่านที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ PDF จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วยแนวคิดในการผลิตผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหาในด้านการผลิตและถ่ายทำ
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายและดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
  • กรณีนำเสนอหนังสั้นด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย ผู้เข้าประกวดต้องจัดทำคำแปล (subtitle) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกำกับด้วย
  • วัตถุประสงค์ที่จัดทำผลงานชิ้นนี้
  • บทของผลงาน (Script) หรือสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เล่าเรื่อง
  • ผลงานชิ้นนี้มีเนื้อหาที่สามารถสื่อได้ถึงความสำคัญของการส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง สร้างความตระหนักในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรราม 5 ด้าน การแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้านชาติพันธุ์ ด้านสินค้าชุมชน และด้านสุขภาพ
  • ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานผู้ผ่านการประกวดรอบ 20 ทีม

 • ผลงานภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" จะต้องมีความยาวยาว ไม่ต่ำกว่า 30 นาที รวม Title Intro และ End credit โดยไม่จำกัดแนวความคิดเทคนิคการผลิตและรูปแบบการนำเสนอ และจัดส่งผลงานโดยบันทึกลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ภาพยนตร์ ขนาด HD
 • 1920x 1080, 16:9 Display ประเภทไฟล์ MPEG4 และ AVI จำนวน 2 ชุด
 • ในภาพยนตร์สั้น “มาเหนือ” ที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมต้องมีโลโก้ท่องเที่ยวและกีฬาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ อยู่ในตอนท้ายของคลิปการนำเสนอด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬา
 • ผลงานภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" ที่ประกวดต้องสามารถชมได้หลายช่องทาง เช่น Computer PC, Smart Phone, Tablet PC
 • ผลงานภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" ผู้เข้าประกวดจะต้องมี โปสเตอร์ภาพยนตร์และตัวอย่างภาพยนตร์สั้น (Trailer = เทรลเลอร์หนังแต่ละเรื่องที่จะฉายในโรงนั้นต้องมีความยาว ไม่เกิน 2.00 นาที)
 • ผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่จัดทำเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในสื่อใดๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน และเป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ ของบุคคล หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สมัครเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ผู้สมัครนำเอาเพลง ภาพที่นำมาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก อุปกรณ์ประกอบฉาก และสิ่งอื่นใดที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ มาใช้ในการทำผลงาน ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ กรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ อย่างถูกต้องก่อนที่จะนำมาใช้ในการทำผลงานที่ส่งเข้าประกวด และจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่ผู้จัดการประกวดด้วย เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" ต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายแต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของสำนักงานฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยไม่จำต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวมา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อ / กิจกรรมรูปแบบอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่สำนักงานฯ เห็นสมควร
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไขข้างต้น

เกณฑ์การผลิตผลงาน

 • ผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด หัวข้อ "มาเหนือ"
 • ตัดสินผลงานแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ได้แก่
  • การประกวดรอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการการตัดสินฯ จะเป็นผู้คัดเลือก ผลงานที่โดดเด่น จำนวน 20 ทีม
   ทีมที่ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก 20
  • ทีมมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลังจากการอบรมผู้เข้ารอบ 20 ทีม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องผลิตผลงานเพื่อนำไปพิจารณาสู่รอบชิงชนะเลิศ
  • รอบสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ 10 ผลงาน
   การนำเสนอผลงาน 10 ทีม ผ่านบอร์ดนิทรรศการและรูปแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และเค้าโครงเรื่องพร้อมภาพประกอบที่เสนออัตลักษณ์เด่นของการท่องเที่ยวในแต่ละรางวัลขนาด 1x2 เมตร โดยมีเนื้อหาโดยมีเนื้อหาสื่อสารส่งเสริมที่สามารถสื่อได้ถึงความสำคัญของการส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง สร้างความตระหนักในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรราม 5 ด้าน การแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้านชาติพันธุ์ ด้านสินค้าชุมชน และด้านสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) มีประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิดสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะ น่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Digital Channel ได้อย่างเหมาะสม และสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

แนวทางการประกวด และ เกณฑ์การผลิตผลงาน
องค์ประกอบโดยมีเนื้อหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ แบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่

 • ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของความเป็นล้านนาตะวันออก จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ด้าน การแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้านชาติพันธุ์
 • ด้านสินค้าชุมชน และด้านสุขภาพ
 • ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

หมายเหตุ โดยจะต้องไม่มีเนื้อหา หรือความหมายแฝงที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการดูหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความยาวในการนำเสนออยู่ระหว่าง 30 นาที

เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ PDF.)

 • ใบสมัครพร้อมรายละเอียดของผู้เข้าประกวดจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน
 • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม

เกณฑ์การตัดสินการประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาการให้คะแนนผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด 25 คะแนน
 • แนวคิดการนำเสนอ 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • คุณภาพการผลิต (ความสมบรูณ์ของภาพและเสียง) 25 คะแนน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • 13 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565
  เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  โครงเรื่องขยาย (Script/ Treatment ) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ส่งผลงานได้ที่ shortflim.manuea@gmail.com (สิ้นสุดระยะส่งผลงานวันที่ 1 มิถุนายน 2565)
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2565
  ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกผลงานรอบแรก 20 ทีม
 • วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  ผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน 20 ทีม เข้าร่วมรับฟังอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบ Onsite และ Online พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อ Social Media โดยคณะกรรมการ พร้อมเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงกับ ทีมผู้กำกับภาพยนตร์ Workshop แชร์ประสบการณ์ โดย พี่อ๊อด บัณฑิต ทองดี ดีกรีผู้กำกับภาพยนตร์อันดับหนึ่งของประเทศ, พี่ปัด ปรัชญา ปิ่นแก้ว จากอำนวยการสร้างและผู้กับกับหนังทำเงินคนดัง พร้อมพูด คุย สอบถามโจทย์ และฟังคำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานโดนๆ เรียนรู้อย่างใกล้ชิด ของการ ประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด หัวข้อ “มาเหนือ ”
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม
  ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม
  ส่งผลงานรอบสุดท้าย (ภายในเวลา 18.00 น.)
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
  ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกผลงานรอบสุดท้าย 10 ทีม
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ
  พร้อมเสนอผลงาน 10 ทีม (ผ่านรูปแบบนิทรรศการและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์) @โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • ทั้งนี้สมาชิกในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 3

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  • 095-562-9387
  • 093-213-2877
  • 091-985-1414
 • FB Fan page : มาเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Short film contest 2022 "มาเหนือ"

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
120,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 พ.ค. 2022 08:30 to 01 มิ.ย. 2022 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod