^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 : KMUTNB Innovation Awards 2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 : KMUTNB Innovation Awards 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 : KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และมีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง
 • ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นแบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 5 คนต่อผลงาน
 • การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ แก่บุคคลที่กระทําการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้

ประเภทการประกวด

 • ประเภท INNOVATIVE IDEAS (ID)
  คําจํากัดความ - ผลงานมีการแสดงแนวคิดเริ่มต้นโดยการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานมาสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยอาจยังไม่ได้มีทดลอง หรือพิสูจน์องค์ประกอบของแนวคิด มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)
 • ประเภท INNOVATIVE PRODUCTS (IP)
  คําจํากัดความ - ผลงานมีการแสดงถึงความพร้อมใช้งาน โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถทํางานร่วมกันได้ มีการทดลองใช้งานพร้อมพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL)

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2565 ขยายเวลารับสมัครผลงานถึง 18 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.
 • ประกาศผล (รอบคัดเลือก) วันที่ 20 เมษายน 2565
 • Virtual Exhibition วันที่ 1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผล (รอบตัดสิน) วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • นําเสนอผลงาน (รอบตัดสิน) และ พิธีรับรางวัล วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Cloud 9 ชั้น 9 อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 • พระนครเหนือ

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กําหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ตามช่องทางที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้

รางวัลการประกวด

 • รางวัล Grand Prize จํานวน 1 รางวัล ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลสูงสุดของการประกวด พิจารณาจากผลงานที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 2 ประเภท เพื่อเฟ้นหาผลงานที่
 • เหมาะสมที่สุด
 • ประเภท INNOVATIVE IDEAS (ID)
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 20,000.00 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 5,000 บาท
 • ประเภท INNOVATIVE PRODUCTS (IP)
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวนเงิน 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Tel. +66(0)-2555-2000 ext. 1506
 • E-mail: Info@stri.kmutnb.ac.th
 • Facebook: Kmutnb Innovation Awards

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nuttapoln Sivanon

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
210,000 Baht
หมดเขต: 
21 มี.ค. 2022 00:00 to 18 เม.ย. 2022 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.