^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก"

ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก"

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ธัชชา (วิทยสถาน สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์  "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก" ชิงรางวัล 4 ภูมิภาค มูลค่ารวมกว่า 850,000 บาท เริ่มต้นภาคกลาง 22 จังหวัด

ประเภทการรับสมัคร

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดของภาคกลาง 22 จังหวัด ในสถานศึกษาเดียวกัน
  • ทีมละ 5 คน (ต้องครบ 5 คนเท่านั้น) และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
 • ประเภทอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า)
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา(หรือเทียบเท่า) ในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันได้ ซึ่งเป็นสถาบัน ที่ตั้งอยู่ใน 22 จังหวัดในภาคกลาง
  • ทีมละไม่เกิน 5 คน

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโครงการ
 • แนบไฟล์เอกสารขึ้นระบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถาม

 • Line Official account : @historyshortfilm   
 • E-mail : thaihistoryshortfilm@gmail.com
 • Facebook : แก่นไทย โครงการประกวดหนังสั้นประวัติศาสตร์
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
  • บุศรา ศิริศรีมังกร 092-279-1729
  • ดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ 089-922-1991
  • ผศ.โชติรส ทิมพัฒนพงษ์ 063-623-5415
  • ปฏิพัทธ์ สุทธสาร 081-833-2097

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thailand History Short Film Project

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
850,000 Baht
หมดเขต: 
17 ก.พ. 2022 09:00 to 31 มี.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.