^ Back to Top

ประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "สื่อของฉัน MY MEDIA"

ประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "สื่อของฉัน MY MEDIA"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "สื่อของฉัน MY MEDIA" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบสื่อที่ดี เกิดเนื้อหาของสื่อที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อสังคม
 • ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้ เข้าใจสื่อ ในการส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์สู่สังคม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • เป็นผู้ผ่านการอบรม ในโครงการอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อ สำหรับคนรุ่นใหม่ มาแล้วเท่านั้น
 • แนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
  • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/1 คน
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด/1 คน (ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
  • ผู้ส่งผลงานจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 22 ปีใบยืนยันการมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของภาพและเสียงที่ใช้ในการผลิต
 • กรณีสมัครเป็นทีมระบุชื่อทีมให้ชัดเจน (1 ทีม จะมีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน) และสมาชิกภายในทีมจะต้องผ่านการอบรมในโครงการฯ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานการประกวดความยาวคลิปไม่เกิน 7 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนําเสนอและวิธีการถ่ายทํา
 • ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280X720)
 • เป็นไฟล์ประเภท.MP4
 • เป็นคลิปผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนําภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทางผู้ร่วมประกวดไม่สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ทางช่องทางอื่น ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากโครงการฯ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็น ลิขสิทธิ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ ฟอนต์ตัวอักษร หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน และ/หรือมีใบยืนยันการมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของภาพและเสียงที่ใช้ในการผลิต
 • ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในการที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

การส่งผลงาน

 • อัปโหลดผลงานพร้อม Concept Paper ผ่านทาง Google Drive แล้วส่ง Link ผลงานพร้อมชื่อคลิป ชื่อผู้สมัคร พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาที่ Email: TMFLEVELUP@GMAIL.COM
 • ผลงานที่นําส่งจะต้องถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขของการประกวด
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 • การนําเสนอประเด็นสร้างสรรค์ 40%
 • รูปแบบการเล่าเรื่องและดําเนินเรื่อง 30%
 • เทคนิคการผลิตและการสื่อสาร 30%
 • หมายเหตุ ภายใต้เงื่อนไข มติจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณปรางค์ 062-491-9565
 • EMAIL: TMFLEVELUP@GMAIL.COM
หมดเขต: 
27 ม.ค. 2022 09:00 to 04 ก.พ. 2022 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.