^ Back to Top

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน”

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน”

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมด้วย Realframe และสำนักข่าวชายขอบ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

กติกาการประกวด

 1. รับงานเขียนประเภทบทความสั้น เรื่องสั้น บทกวี ภาษาไทย หรืออังกฤษ ที่ผู้เขียนตั้งชื่อเอง ไม่เคยจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ออนไลน์มาก่อน บทความและเรื่องสั้นต้องมีความยาว 2 – 6 หน้า A4 ฟอนท์ 16 (กรณีเขียนด้วยลายมือให้เทียบ 2 หน้าลายมือ = 1 หน้าพิมพ์) สำหรับบทกวีไม่จำกัดความยาว
 2. รับภาพถ่ายสีหรือขาวดำ ซึ่งถ่ายหลังจาก 1 มกราคม 2563  ที่ผู้ส่งตั้งชื่อภาพเอง และสามารถยืนยันได้ว่าเป็นภาพที่ตนถ่าย พร้อมระบุอุปกรณ์ที่ใช้ เวลา และสถานที่ถ่าย โดยส่งไฟล์ต้นฉบับความละเอียดสูงสุดที่มี ซึ่งไม่ควรมีขนาดต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล (2560*1920) ทั้งนี้ ผู้จัดยินดีรับภาพขนาดต่ำกว่ากำหนดหากผู้ถ่ายภาพมีข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์
 3. รับภาพวาดทุกประเภท  ซึ่งวาดหลังจาก 1 มกราคม 2563  ที่ผู้ส่งตั้งชื่อภาพเอง และสามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้วาด โดยเบื้องต้นส่งไฟล์ภาพความละเอียดสูงซึ่งไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล (2560*1920) 1 ภาพและภาพผู้วาดถือภาพต้นฉบับ 1 ภาพ (ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าผู้วาด) ทั้งนี้ ผู้วาดจะต้องพร้อมส่งภาพต้นฉบับมาให้ผู้จัดทางไปรษณีย์ หากผ่านเข้ารอบการคัดเลือก
 4. ผลงานทุกประเภทต้องเกี่ยวข้องกับ “ผู้ลี้ภัย” และ “แรงงานข้ามชาติ” จากประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก FB : fwbfoundation, www.friends-without-borders.org หรือสื่ออื่น ๆ
 5. การประกวดจะมีกรรมการพิจารณาผลงานทั้งด้านเนื้อหาและสุนทรียศาสตร์ โดยจัดแบ่งเป็นประเภทเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี และบุคคลทั่วไป ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ผู้ส่งต้องกรอกใบสมัครใน  https://forms.gle/NQx3MoxVpjfs173k7 พร้อมแนบผลงาน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอก พร้อมแนบผลงานส่งมาที่อีเมล์ bordervoices2010@gmail.com บุคคลสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนหรือประเภท
 7. ผลงานทั้งหมดต้องไม่มีข้อผูกมัดด้านกรรมสิทธิ์กับผู้อื่น ผู้จัดฯจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาไว้กับผู้อื่นหรือละเมิดผู้ใด ผู้จัดมีสิทธินำผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความเข้าใจต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันประกาศผลรางวัล ทั้งนี้ เจ้าของผลงานยังคงมีสิทธิที่จะนำผลงานของตนไปใช้ เผยแพร่ หรือส่งให้แก่หน่วยงานใดก็ได้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิการใช้งานของมูลนิธิ
 8. หมดเขตส่งผลงาน 15 ธันวาคม 2564 ประกาศผล 28 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการ

 • คณะกรรมการคัดเลือกงานเขียน
  • ภาสกร จําาลองราช บรรณาธิการ สําานักข่าวชายขอบ
  • พรสุข เกิดสว่าง อดีตบรรณาธิการ นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน
  • นาน จี เอ กวีสมัครเล่น อดีตผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานในนอร์เวย์
  • วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนอิสระ คนไกลบ้าน
  • ชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียนและนักวิจารณ์อิสระ
 • คณะกรรมการคัดเลือกภาพถ่าย
  • ยศธร ไตรยศ Realframe
  • แสงน้อง ลินท์เนอร์ ช่างภาพอิสระชาวไทใหญ่
  • ซอ มอท ช่างภาพอิสระชาวกะเหรี่ยง
  • ศุภโมกข์ ศิลารักษ์ มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน & หมายิ้มสตูดิโอ
  • อําาพรรณี สะเตาะ อาจารย์ สาขาวิชาศลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ วิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต
 • คณะกรรมการคัดเลือกภาพวาด
  • ซอ จอแฆ่ ศิลปินและครูสอนศิลปะเด็กพลัดถิ่น
  • จาย คําาป่าง ศิลปินอิสระชาวไทใหญ่พลัดถิ่น
  • จักกริช ฉิมนอก อาจารย์โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ยามีล๊ะ หะยี ศิลปินอิสระ
  • ถนอม ชาภักดี ศิลปินและนักวิจารณ์อิสระ

รางวัลการประกวด

 • ประกวดงานเขียน
  • รางวัลบินข้ามลวดหนาม ประเภทงานเขียนเยาวชน 1 รางวัล : เงินสดจําานวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลบินข้ามลวดหนาม ประเภทงานเขียนบุคคลทั่วไป 1 รางวัล : เงินสดจําานวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทงานเขียน สําาหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ประเภทละ 3 รางวัล รวมมูลค่า 28,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ประกวดภาพถ่าย
  • รางวัลบินข้ามลวดหนามประเภทภาพถ่าย 1 รางวัล : เงินสดจําานวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพถ่าย จําานวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 28,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ประกวดภาพวาด
  • รางวัลบินข้ามลวดหนาม ประเภทภาพวาดเยาวชน 1 รางวัล : เงินสดจําานวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลบินข้ามลวดหนาม ประเภทภาพวาดบุคคลทั่วไป 1 รางวัล : เงินสดจําานวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพวาดเยาวชนและบุคคลทั่วไป ประเภทละ 3 รางวัล รวมมูลค่า 28,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ทั้งนี้ขึ้นกับผลงานที่ส่งมาผลการตัดสินให้รางวัลอยูในดุลยพินิจของกรรมการ และถือเป็นเด็ดขาด
 • ทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมออนไลน์ที่สามารถปรินต์ได้เอง

ติดต่อสอบถาม

 • bordervoices2010@gmail.com
 • FB : fwbfoundation

ข่าวประชาสัมพันธ์ : มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 พ.ย. 2021 09:00 to 15 ธ.ค. 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod