^ Back to Top

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

มูลนิธิกาญจนบารมี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม" ในโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก Breast Cancer Awareness Month 2021 (BCAM) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 1. ใช้รูปแบบกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ความยาว 6 – 10 บท โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้  
  • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งเต้านม
  • สร้างขวัญกำลังใจและปลุกความหวังให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและครอบครัว
  • สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งเต้านม
  • ระดับการประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
   • ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
   • ระดับบุคคลทั่วไป หมายถึง นิสิต นักศึกษา และ ประชาชน
  • รางวัลการประกวด
   • ระดับนักเรียน
    • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ โล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
    • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
    • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และเกียรติบัตร
   • ระดับบุคคลทั่วไป
    • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
    • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
    •  รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และเกียรติบัตร การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์
     *สำหรับลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 ลำดับ จะถือว่าเป็นของมูลนิธิฯ เป็นเวลา 3 ปี*
 2. การประกวดเพลงร่วมสมัย
  • เป็นประเภทบุคคลทั่วไป
  • ประกอบด้วย คำร้อง ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ชิ้น
  • ความยาวไม่เกิน 4  นาที (Audio file : .wav หรือ mp3)
  • ไฟล์เอกสาร โน้ตเพลง คอร์ด พร้อมคำร้อง (Melody + Chord + Lyric)
  • คำร้อง
   • เป็นเรื่องราวที่สามารถสร้างกำลังใจและปลุกความหวังให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ได้ทั้งในมิติของคนในครอบครัว ,คนรัก ,เพื่อนรัก, ญาติสนิทมิตรสหาย หรือผู้ด้วยโอกาส ฯลฯ
   • เป็นเรื่องราวที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมและชุมชนเกิดความตื่นตัว หันมาช่วยกันรณรงค์เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
    ตัวอย่างเช่น
    การให้กำลังใจโดย “สามี ภรรยา และลูกน้อย สามีหาเลี้ยงครอบครัว ภรรยาดูแลบุตรต่อมาภรรยาเป็นมะเร็งเต้านม และใกล้จะเสียชีวิต ฝากสามีดูแลลูกน้อย (ในกรณีที่ผู้หญิงร้องเพลง) หรือขอให้หลับสบายสามีจะดูแลลูกเอง (กรณีผู้ชายร้อง)”
  • ทำนอง : ดนตรีไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ไทยประยุกต์ หรือสติง ฯลฯ
  • รางวัลการประกวด
   • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับ โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินรางวัล 50,000 บาท และเกียรติบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และเกียรติบัตร
    *สำหรับลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 ลำดับ จะถือว่าเป็นของมูลนิธิฯ เป็นเวลา 3 ปี*

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการส่งต้นฉบับผลงาน

 • แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา มาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • เป็นผลงานประพันธ์เพลงที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น รวมทั้งตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาด้วย หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
 • หลังจากการประกาศผลรางวัล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล โครงการประกวดจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ
 • โครงการประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผลงานนั้น ไม่ถึงระดับที่จะได้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ มูลนิธิฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง
 • มีการแอบอ้าง หรือเลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  *สำหรับลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 ลำดับ จะถือว่าเป็นของมูลนิธิฯ เป็นเวลา 3 ปี

กำหนดการ

 • วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564 : เปิดรับผลงาน สิ้นสุดการส่งผลงานภายในเวลา 23.59 น. ทาง
  • บทกวีฉันทลักษณ์ ส่งผลงานทาง E-mail : it.kbmf@gmail.com
  • เพลงร่วมสมัย ส่งผลงานทาง Google Form : https://forms.gle/7Mh6CWspzcT9TxNF8
 • วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 : คณะกรรมการคัดกรองผลงาน / คณะกรรมการตัดสินผลงาน
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 : ประกาศผลการตัดสินและเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลในเพจของมูลนิธิกาญจนบารมี
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 : พิธีมอบรางวัล ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : (02) 594–8185–86
 • E-mail : it.kbmf@gmail.com
 • Facebook : facebook.com/KanchanabarameeFoundation
 • Website : www.kanjanabaramee.org
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
หมดเขต: 
01 ต.ค. 2021 (All day) to 31 ต.ค. 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.