^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4

ประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4 ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตuาnาร ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดภาพระบายสี
 • เยาวชนได้แสดงความสามารถเพื่อหาทุนการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ

คุณสมบัติ

 • นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6)
 • นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)

หมายเหตุ : สามารถส่งได้ทั้งในนามโรงเรียน และ ในนามบุคคล

หัวข้อการประกวดวาดภาพ

 • หัวข้อใช้ สีไม้ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6)
  • หัวข้อ "เยาวชนไทยคิดดี มีจิตอาสา”
  • หัวข้อ "วัฒนธรรมประเพณีไทย เด็กไทยร่วมใจสืบสาน”
  • หัวข้อ "เด็กไทย ใจพอเพียง”
 • หัวข้อใช้ สีชอล์ค สำหรับ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)
  • หัวข้อ "5ปี มูลนิธิปันปัญญา รวมพลังอาสาสร้างสรรค์สังคม”
  • หัวข้อ "เด็กไทยร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด”
  • หัวข้อ "เด็กไทย ใส่ใจรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม”

กติกาประกวด

 • ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด A3 (42×29.7 cm.) ที่กำหนดให้โดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้สีประเภทสีไม้สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6) และประเภทสีชอล์ค สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร(ช่องทางออนไลน์) ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ 5 – 6 บรรทัด แนบมาพร้อมรูปถ่ายคู่ผลงานในแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ เพื่อรับเลขที่รหัสประจำตัวผู้ประกวด
 • จัดส่งรูปภาพทางไปรษณีย์ เขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หัวข้อที่วาด และเบอร์โทรศัพท์ด้านหลังภาพเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง
 • ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงหัวข้อที่เลือกวาดภาพนั้น
 • ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 • รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • ผู้เข้าร่วมการประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน ต่อหัวข้อเท่านั้น โดยผลงานเข้าประกวดได้รวมไม่เกินคนละ 3 ผลงานเท่านั้น  หากได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิปันปัญญา

กำหนดระยะเวลา

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2564
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ที่
  มูลนิธิปันปัญญา (065-627-8978)
  เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  (วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงานประกวดวาดภาพ”)
 • ตัดสินผลงาน : 1 – 24 กันยายน 2564
 • ประกาศผล  : 27 กันยายน 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ในแต่ละหัวข้อ 1 รางวัล (รวม 6 รางวัล) แต่ละรางวัลจะได้รับ
  ทุนการศึกษา 3,000 บาท ประกาศนียบัตรพร้อมกรอบจากคณะมูลนิธิปันปัญญาผู้จัดประกวด ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศ ในแต่ละหัวข้อ จำนวน 1 รางวัล (รวม 6 รางวัล) แต่ละรางวัลจะได้รับ
  ทุนการศึกษา 2,000 บาท ประกาศนียบัตรพร้อมกรอบจากคณะมูลนิธิปันปัญญาผู้จัดประกวด ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลชมเชย ในแต่ละหัวข้อ จำนวน 1 รางวัล (รวม 6 รางวัล) แต่ละรางวัลจะได้รับ
  ทุนการศึกษา 1,000 บาท ประกาศนียบัตรพร้อมกรอบจากคณะมูลนิธิปันปัญญาผู้จัดประกวด  ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม

 • แฟนเพจ : มูลนิธิปันปัญญา
 • อีเมล : panpanya.or@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 – 2821 – 7889 , 065-627-8978
 • เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Rada  Tachawit / มูลนิธิปันปัญญา

ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
08 ก.ค. 2021 09:00 to 30 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.