^ Back to Top

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021” ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจําปี ๒๕๖๔ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทย และนักออกแบบลายผ้ารุ่นใหม่ ได้นําเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผ้าไทย ภายใต้แนวคิดจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022) นําเสนอแuวคิดในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องnารของตลาด และต่อยอดภูมิปัญญา สู่ความยั่งยืนสืบไป

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา
 • กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดอาชีพ เพศและอายุ
 • สัญชาติไทย
 • ส่งในลักษณะบุคคล หรือกลุ่มไม่เกิน ๓ คน

หัวข้อในการประกวด
แนวคิดหลัก “สังคมสรรค์สร้าง Social Creation”
หนึ่งในแนวคิดจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วย ผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022) ผู้ส่งผลงานร่วมประกวดสามารถตีความ ได้อย่างไม่จํากัด โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติและสีย้อมธรรมชาติ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ประเภทการประกวด

 • ผ้าไหม
  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้เส้นไหมมาทอด้วยเทคนิคต่างๆ ตามที่ต้องการนําเสนอ โดยเน้นการใช้เส้นไหมที่หาได้ในท้องถิ่น สร้างสรรค์เป็นผลงาน เน้นการย้อมโดยใช้สีจากธรรมชาติที่ผู้ทอ สามารถหาได้ในท้องถิ่น
 • ผ้าฝ้าย
  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้เส้นฝ้ายมาทอด้วยเทคนิคต่างๆตามที่ต้องการนําเสนอ โดยเน้นการใช้ฝ่ายที่หาได้ในท้องถิ่น สร้างสรรค์เป็นผลงาน เน้นการย้อมโดยใช้สีจากธรรมชาติที่ผู้ทอสามารถ หาได้ในท้องถิ่น
 • สิ่งทอสร้างสรรค์
  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถผสมผสานวัสดุ ผสมผสานเทคนิคต่างๆ ได้ไม่จํากัด หรือผสมเส้นใยนวัตกรรม กําหนดให้มีการใช้วัสดุและการย้อมสีธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

การจัดส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ที่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กลุ่มเผยแพร่และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ชั้น ๓ อาคารบริการการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

ระยะเวลาในการจัดส่งผลงาน

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 • การคัดเลือกผลงานภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 • การตัดสินผลงาน ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ค่าตอบแทนและเงินรางวัล แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท (รวม ๒๔ รางวัล)

 • ปรประเภทผ้าไหม (๘ รางวัล)
  • รางวัลที่ ๑ (ชนะเลิศ) ๕๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ประเภทผ้าฝ้าย (๘ รางวัล)
  • รางวัลที่ ๑ (ชนะเลิศ) ๕๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ประเภทสิ่งทอสร้างสรรค์ (๘ รางวัล)
  • รางวัลที่ ๑ (ชนะเลิศ) ๕๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๕ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ทุกรางวัลรับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร ๐๒-๒๔๗๐๐๑๗ ต่อ ๔๓๐๕ และ ๔๓๑๙ - ๔๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ

หมดเขต: 
23 มิ.ย. 2021 09:00 to 07 ก.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.