^ Back to Top

ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"

ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021" ภายใต้แนวคิด "The Next Normal for Health Care Robotics" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแสวงหานวัตกรรมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์บนฐานของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศลช. ให้สามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในnารพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยซu์เชิงพาณิชย์ได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์
 • เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประซาซนเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดสัญชาติ อายุ และเพศ
 • สามารถส่งแนวคิดได้ทั้งรายบุคคลและทีม โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในแต่ละทีม
 • ผู้สมัครแต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
 • ต้องเป็นผลงานที่ผลิต/พัฒนาภายในประเทศ
 • ผู้สมัครสามารถจัดหาผู้สนับสนุนได้ อย่างไรก็ตามหากผลงานผ่านเข้าสู่รอบของการประกวดผู้สนับสนุนต้องยินยอมให้สามารถเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะได้

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด, เพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์, เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง Medical Software (เมดิคอล ซอฟต์แวร์) เช่น โปรแกรมวินิจฉัยโรค โปรแกรมช่วยประมวลผลทางการแพทย์ฯ เป็นต้น
 • ประเภทที่ 2 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการรับมือสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีตัวอย่างวัตถุประสงค์การใช้งาน (intended use) ในหมวดหมู่ เช่น การป้องกันหรือการกักตัว, การติดตามเฝ้าระวังและระบบคัดกรองต่างๆ, การตรวจวินิจฉัยโรค, การบำบัด บรรเทาพื้นฟูรักษา, การฆ่าเชื้อ เป็นต้น

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564

ขยายเวลา ส่งผลงานหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เข้าประกวดในโครงการ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2564

รางวัลการประกวดในแต่ละประเภท

 • รางวัลที่ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-644-5499 ต่อ 115, 128 และ 155 ทุกวันจันทร์-ศุกร์  ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.
 • E-mail: thanikan@tcels.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Krittipong Thantiyanontra

หมดเขต: 
23 มิ.ย. 2021 09:00 to 10 ส.ค. 2021 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.