^ Back to Top

ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม”

กองทัพบก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ “สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม” ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

วัตถุประสงค์
เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คงอยู่กับประเทศไทย และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความศรัทธา ปลูกจิตสํานึก และกระตุ้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเทิดทูนต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ โดยใช้การแสดงศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง ดังนี้

ประเภทการประกวด
เป็นการประกวดการแสดงวัฒนธรรม ผู้เข้าประกวดจะต้องส่ง ผลงานคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที โดยเป็นศิลปะnารแสดงแบบราชสํานัก, แบบพื้นบ้าน หรือแบบชาติพันธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นเชื่อมโยงให้เห็นถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านของตัวเอง

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
จํานวนสมาชิกในทีม (นักดนตรี นักร้อง และนักแสดง ไม่รวม ผู้ควบคุมทีม) ไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน และไม่เกิน ๒๐ คน โดยผู้สมัครการประกวดสามารถสมัครได้เพียงคนละหนึ่งทีมเท่านั้น ประกอบด้วย

 • ประชาชนทั่วไป เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น
 • เยาวชน อายุไม่เกิน ๒๒ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จํานวนไม่น้อยnว่า ๕ คน
 • ผู้ควบคุมทีม

การสมัครการประกวดและการส่งผลงาน

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook ในชื่อ “สืบสานวัฒนศิลป์แผ่นดินสยาม”
 • ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมผลงานการแสดงผ่านคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที ประเภทไฟล์ (Full HD ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐) และส่งบทร้อง (ถ้ามี) ที่แสดงในคลิปวิดีโอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ให้คณะกรรมการพิจารณา
 • ส่งเอกสารการสมัครมายังกรมกิจการพลเรือนทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ หรือส่งทางอีเมล suebsanwattanasilsiam@gmail.com โดยแนบลิงค์สําหรับให้เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกับแนบไฟล์ใบสมัครเป็น PDF แบบชัดเจน ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระยะเวลาดําเนินการ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เปิดตัวโครงการ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๑๗ มิย. - ๒๐ ส.ค. ๖๔
 • คัดเลือกรอบแรก วันที่ ๒๑ - ๒๓ ส.ค. ๖๔
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๔
 • เข้าฟังคําแนะนําจากคณะกรรมการ และเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ วันที่ ๓๐ - ๓๑ ส.ค. ๖๔
 • ซักซ้อมการแสดงรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.ย. ๖๔
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๔

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม
  • ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เกียรติบัตรของกองทัพบก
  • เงินรางวัล ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
  • ถ้วยรางวัลจากกองทัพบก กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
  • เกียรติบัตรของกองทัพบก
  • งินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
  • ถ้วยรางวัลจากกองทัพบก กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
  • เกียรติบัตรของกองทัพบก
  • เงินรางวัล ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓
  • ถ้วยรางวัลจากกองทัพบก กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
  • เกียรติบัตรของกองทัพบก
  • เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๖ รางวัล
  • โล่เกียรติยศจากกองทัพบก กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
  • เกียรติบัตรของกองทัพบก
  • เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
กองประชาสัมพันธ์ สํานักจิตวิทยา กรมกิจการ พลเรือนทหารบก
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๘๖๔๖ (ในเวลาราชการ)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
17 มิ.ย. 2021 09:00 to 20 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.