^ Back to Top

ประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์"

ประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์"

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์" ชิงเงินรางวัลกว่า 200,0000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สนใจด้านอีคอมเมิร์ซเข้าสู่ระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce Ecosystem)
 2. เพื่อเปิดโอกาสผู้สนใจด้านอีคอมเมิร์ซได้มีเวทีในการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนใช้เครื่องมือดิจิทัลแwลทฟอร์มในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. เป็น นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-30 ปี ณ วันที่สมัคร
 2. สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 4 คน
 3. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. นำเสนอแนวคิดโมเดลธุรกิจ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ สินค้าหรือบริการชุมชน ส่งมาในรูปแบบ PowerPoint จำนวนไม่เกิน 15 หน้า โดยเซฟไฟล์เป็นรูปแบบ PDF
 2. คลิป VDO นำเสนอจุดเด่น หรือความน่าสนใจของโมเดลธุรกิจ ของสินค้าหรือบริnารชุมชน สกุล Mp4. ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 3. ภาพถ่าย 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ภาพถ่ายหมู่ของสมาชิกทุกคน 1 ภาพ และภาพถ่ายเบื้องหลังการเตรียมผลงานร่วมกัน 1 ภาพ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษาของทุกคนในทีม เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าประกวด
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ปรากฏหลักฐานว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเรียกคืนรางวัลทั้งหมด และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำความผิดตามกฎหมาย
 5. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดผู้เข้าแข่งขันอนุญาตให้ สพธอ.นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้
 6. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รอบการประกวด
ประกอบด้วยการแข่งขัน 2 รอบ ได้แก่

 1. รอบคัดเลือก
  ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินและคัดเลือกเหลือ 10 ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอล
 2. รอบชิงชนะเลิศ
  ผู้เข้าประกวด 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ETDA Business Hackathon โดยรับโจทย์เพื่อทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564  ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการจะดูแลค่าเดินทางและที่พักสำหรับผู้เข้ารอบ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด การส่งผลงาน

 1. ขั้นตอนการสมัคร:ผู้เข้าประกวดประเภททีม ทีมละ 4 คน ต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง Google Form โดยใส่รายละเอียดของผู้เข้าประกวดทั้งทีมตามที่ฟอร์มระบุ แนบสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา มาพร้อมผลงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าประกวด
 2. ระยะเวลาในการรับสมัครและส่งผลงาน: ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2564
 3. ขั้นตอนการส่งผลงาน:
  • ส่งผลงานและหลักฐานอ้างอิงทั้งหมดมาที่อีเมล events@etda.or.th  เท่านั้น
  • ระบุหัวอีเมล Subject: “ETDA Business Hackathon พร้อมระบุ (ชื่อทีม)”
  • อัพโหลดผลงานและหลักฐานอ้างอิงทั้งหมดขึ้นบน Google Drive เปิดให้สามารถ access ไฟล์แบบ public และแนบลิ้งก์ url ของ Google Drive มาในอีเมล
  • รายละเอียดในอีเมล: ระบุสิ่งที่แนบมาในลิ้งก์ google drive ซึ่งต้องมี ชื่อผลงาน ชื่อคลิป และ ชื่อผู้ติดต่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
 4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินและคัดเลือกเพียง 10 ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอล
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ FINAL ROUND 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ผ่านทางช่อง FACEBOOK EVENT : Business Hackathon “Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์”
 6. กำหนดการแข่งขันรอบ FINAL ROUND และมอบรางวัล ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2564
 7. สถานที่จัดงานรอบ FINAL ROUND : TRUE DIGITAL PARK

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-346-9000, 083-327-5085
 • www.facebook.com/events/228713135398389
 • LINE : @etdahackathon
Contest Type: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
20 มิ.ย. 2021 09:00 to 20 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod