^ Back to Top

ETDA Business Hackathon

ประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์"

ประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์"

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์" ชิงเง

หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 16:30
Subscribe to RSS - ETDA Business Hackathon

Members Online

There are currently 0 users online.