^ Back to Top

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ รู้จักการขอโทษ การให้อภัย บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจมารยาทการไหว้ การขอโทษ แบบไทยอย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์
 • เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึnษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ ในเชิงรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่

ระดับการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
 • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม  สมาชิกในทีมไม่เกิน 3 คน  ผู้ส่งผลงานส่งได้คนละหรือทีมละ 1 ผลงาน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร

วิธีดำเนินการ/รายละเอียด/หลักเกณฑ์

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว 2 – 3 นาที ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปที่ถ่ายทำจากกล้องดิจิทัล หรือ กล้องวีดิโอ หรือโทรศัwท์มือถือ รูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 ความละเอียดแบบ HD
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม  
 • ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือ เลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัล ออกได้ทันที  และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานของผู้ประกวดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

การรับสมัคร ส่งผลงาน และการประกวด

 • กำหนดการประกวด
  • การเปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 20 พฤษภาคม - 18 กรกฏาคม 2564
  • ประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  • กำหนดส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
  • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ วันที่ 27 สิงหาคม2564
 • การสมัคร  ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com  หรือไปยังเว็บไซต์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2 ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • การส่งผลงาน  ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
 • ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตผลงาน โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดการอบรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดตามความเหมาะสม
  • การสมัคร  ผู้ประกวดต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.twtvdo.com  หรือไปยังเว็ปไซด์ ด้วยการกดลิ้งก์บนโลโก้การประกวดคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” การที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • การส่งผลงาน  ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com
  •  ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber เพื่อให้ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะความสามารถในการผลิตคลิป โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว 2 - 3 นาที ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
 • ความคิดสร้างสรรค์  วิธีการนำเสนอและการดำเนินเรื่องที่แปลกใหม่ สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ได้ตระหนักถึงค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม จรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข  ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง
 • การถ่ายทำ/การตัดต่อพื้นฐาน  มีความคมชัด การใช้มุมกล้อง การบันทึกภาพและเสียง มีความชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนหนึ่งของเพลง “เพื่อนร่วมทาง” เช่น เนื้อร้อง หรือทำนอง สามารถดาวน์โหลดเพลง “เพื่อนร่วมทาง” ได้ที่  www.twtvdo.com
 • ผลงานจะต้องไม่มีภาพ เสียง เนื้อหา หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมรุนแรง ภาพอนาจาร จนไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล 110,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล 110,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • facebook: twtvdo
 • Line: @ThaiwaysTraffic
 • Instagram: ThaiwaysTraffic
 • twitter: ThaiwaysTraffic
 • www.twtvdo.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
800,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
20 พ.ค. 2021 09:00 to 18 ก.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.