^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) รูปแบบภาษาอังกฤษ ในการใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสื่อประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และประชาสัมwันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น ผ่านการประกวดตราสัญลักษณ์
 • เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และประชาชนทั่วไป ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • องค์ประกอบหลักในตราสัญลักษณ์ (logo) จะต้องประกอบไปด้วย
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ NMU
  • ชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ Navamindradhiraj University
 • สื่อให้เห็นถึงเมือง และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง
 • ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo)
 • สื่อความหมายของเมือง และการเป็นผู้นำด้านศาสตร์เขตเมืองได้อย่างชัดเจน เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย
 • มีความโดดเด่น มีองค์ประกอบครบถ้วน สวยงาม จดจำง่าย มีความคิดสร้างสรรค์และมีความทันสมัย
 • มีความทันสมัยและเป็นสากลใช้สำหรับการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กรและต่างประเทศ
 • เหมาะสำหรับนำไปใช้จริงในการประชาสัมwันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

การสมัครและการส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารและผลงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด
  • เอกสารระบุคำอธิบายผลงานตราสัญลักษณ์ (logo) ที่ส่งเข้าประกวดเพื่ออธิบายแนวความคิดความหมาย รูปทรง สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ผลงานต้นฉบับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในรูปแบบภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวชนิดใดก็ได้ขนาดเท่า A4
 • ไฟล์ดิจิตอลของผลงานต้นฉบับwร้อมไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล .AI (Illustrator) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK
 • ทางอีเมล pr@nmu.ac.th ทั้งนี้ไฟล์ที่ส่งมาจะต้องสามารถแก้ไขได้
 • ผลงานตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดีกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะได้เป็น ตราสัญลักษณ์ (logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด และไม่เคยใช้ประกวดในที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบเอง
 • ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ www.nmu.ac.th และส่งกลับทาง อีเมล pr@nmu.ac.th

กำหนดการ

 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลงาน ส่งผลงานทางอีเมล pr@nmu.ac.th
 • ประกาศผลการประกวดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ www.nmu.ac.th และทาง Facebook: มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และแจ้งผลทางอีเมลตามที่เจ้าของผลงานได้แจ้งไว้

การตัดสินและรางวัล

 • ตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานจำนวน 2 ชุด โดยคณะกรรมการชุดที่ 2 จะคัดกรองผลงานที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการชุดที่ 2 คัดเลือกผลงานชนะเลิศเพียงผลงานเดียว
 • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 สำหรับทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดที่ 1
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อนัดหมายเข้ารับรางวัลหรือประกาศนียบัตรต่อไป
 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการฯ จะประกาศให้ทราบว่าไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • 0 2244 3860 ติดต่อ นางสาวณัฐมล นิ่มวร (ผู้รับผิดชอบ) ในวันและเวลาราชการ
 • Facebook: มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • อีเมล pr@nmu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐมล นิ่มวร / มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
15,000 Baht
หมดเขต: 
25 พ.ค. 2021 09:00 to 16 ก.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.