^ Back to Top

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest"

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest" ชิงรางวัล และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนทั่วไปผลิตสื่อ (content) ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยตนเอง
 2. เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ สำหรับนำไปเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ อย่างกว้างขวาง
 3. เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

รูปแบบการประกวด
เป็นกิจกรรมระดมความคิดและผลงานในรูปแบบ crowdsourcing ที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญ หรือเคยผลิตสื่อมาก่อน
ผลงานที่ได้รับรางวัลตัดสินโดยความคิดเห็นของมหาชนและกรรมการ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ ดังนี้
  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
  • แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ
  • แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย
 2. นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพ หรือ คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 60 วินาที
 3. ผลงานต้องเป็นการถ่ายทำเองโดยผู้ส่งผลงาน
 4. ผลงานต้องถ่ายทำจากสถานที่จริง
 5. การถ่ายทำผลงานสามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายทำได้ไม่จำกัดประเภท
 6. สามารถยื่นผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest
 2. อัปโหลดผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมระบุ คำอธิบาย ต่อไปนี้
  • คำบรรยาย “เรื่องเที่ยวดีๆ ที่อยากบอกต่อ” พร้อมชื่อสถานที่และจังหวัดของแหล่งท่องเที่ยวที่นำเสนอในภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ
  • ติด #travelcontentcontest #AmazingThailand
 3. นำลิงค์ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอที่อัปโหลดตามข้อ 2. ใส่ในแบบฟอร์มการสมัครบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest
 4. เปิดรับสมัครผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ได้ทั้ง 2 ประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน หรือไม่เคยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Online) หรือ สื่อออฟไลน์ (Offline) ใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ และไม่ได้ คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน ทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าได้รับการอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอจากบุคคลที่ปรากฏในผลงาน หากปรากฏภาพบุคคลอื่นที่ไม่ได้ให้การอนุญาตไว้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำการเบลอหน้าของบุคคลนั้นหรือใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ทั้งนี้ ททท. จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดมีขึ้น
 5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ หากผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 6. อนุญาตให้ ททท. มีสิทธิในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน และสามารถใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงาน
 7. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันทีโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทภาพถ่าย จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) จำนวน 9 รางวัล
   • แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
   • แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
   • แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
  • รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) จำนวน 3 รางวัล
   • แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล
   • แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล
   • แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 1 รางวัล
 2. ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) จำนวน 9 รางวัล
   • แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
   • แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
   • แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
  • รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) จำนวน 3 รางวัล
   • แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล
   • แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล
   • แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทร. 1672

File attachments: 
หมดเขต: 
14 พ.ค. 2021 09:00 to 15 มิ.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.