^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวโดย   นำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
 • เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดรายได้จากกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
 • เพื่อสื่อสารให้นำไปสู่การยกระดับคุณค่าและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากชุมชนในพื้นที่พิเศษ และสร้างความประทับใจแก่นักเดินทาง

ประเภทการประกวด

 • แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว
 • นวัตกรรมด้าน Digital Technology ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • หัวข้อแผนนวัตกรรมด้านการจัดการ
  • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • นิสิต นักศึกษา บริษัท องค์กร ประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ
  • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดต่อคน
  • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน
 • หัวข้อนวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว
  • รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี
   • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
   • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน
   • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
   • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่มีอาจารย์ หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง จำนวน 1 ชุดต่อคน
   • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน
  • รุ่นบุคคลทั่วไป
   • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
   • ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ในทุกสาขาอาชีพ
   • สมัครเป็นกลุ่ม หรือ สมาชิกเพียงคนเดียว
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ชุดต่อคน
   • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วน

กำหนดระยะเวลา

 • กรอกข้อมูลใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ขยายเวลาถึง 15 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. และส่งมาที่ Email: dasta.innovation@gmail.com
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 23 กรกฎาคม 2564 ที่ www.dasta-innovation.com
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกพร้อมสมาชิกในทีม จะต้องเข้าร่วมการอบรมของโครงการในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 6 สิงหาคม 2564
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกมีเวลาตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 15 กรกฎาคม 2564 7 - 19 สิงหาคม 2564 เพื่อที่จะพัฒนาชิ้นงานให้สามารถใช้งานในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้จริง และนำเสนออีกครั้งในรอบสุดท้าย
 • ทีมที่ได้รับคัดเลือกพร้อมสมาชิกในทีม จะต้องนำเสนอผลงานที่ได้ทำการพัฒนาเพิ่มเติม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 20 สิงหาคม 2564 ตามสถานที่ที่ทางโครงการกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่ www.dasta-innovation.com
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการทดสอบระบบ โดยการลง Set Case ในพื้นที่จริง โดยเริ่มในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และต้องเสร็จสิ้นก่อน วันที่ 10 สิงหาคม 2564 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564

รางวัลการประกวด

 • หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 1 แผนนวัตกรรมด้านการจัดการการท่องเที่ยว
  • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • หัวข้อการแข่งขันประเภทที่ 2 นวัตกรรมด้าน Digital Technology เพื่อการท่องเที่ยว
  • รุ่นนักศึกษาปริญญาตรี
   • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รุ่นบุคคลทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   • รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ ทุกรางวัลจำต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณเนาวรัตน์ ไชยอนันต์ ​​โทร: 081-357-0537
 • email: dasta.innovation@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Super Planning Team

หมดเขต: 
06 เม.ย. 2021 09:00 to 15 ก.ค. 2021 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.