^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากับชีวิตความเป็นอยู่: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากับชีวิตความเป็นอยู่: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา"

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่ากับชีวิตความเป็นอยู่: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา" เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยได้มีโอกาสถ่ายทอดและสื่อเรื่องราวที่สะท้อนถึงการตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญ และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่า ที่มีต่อมนุษย์และระบบนิเวศผ่านทางภาพถ่าย
 2. เพื่อนําภาพถ่ายไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้รับรู้และตระหนักในคุณค่า ความสําคัญ และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดจิตสํานึกในการช่วยกันดูแลรักษาและ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) 3 มีนาคม

หัวข้อการประกวด
“Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet - ป่าไม้ และวิถีชีวิต: ร่วมสร้างความยั่งยืนเพื่อมนุษยชาติและโลกของเรา” ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ หรือความเชื่อมโยงระหว่างป่าไม้และสัตว์ป่ากับวิถีชีวิตของผู้คน ภูมิปัญญา สังคม วัฒนธรรมประเพณี และเศรษฐกิจ สื่อถึงการทํางานของผู้คนหรือองค์กรเพื่อปกป้อง และรักษาป่าและสัตว์ป่า สื่อถึงผลกระทบจากการตัดไม้ทําลายป่า การล่าและค้าสัตว์ป่า สื่อถึงการเสียสมดุลของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสือถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่า ตัวอย่างเช่น มลพิษทางอากาศ ทางน้ํา และทางเสียงลดลง และระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู แต่ในขณะเดียวกันกลับทําให้มีที่ขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอยในชุมชนมากขึ้นจนเกิด การปนเปื้อนของมลพิษในอากาศ น้ํา และดิน เป็นต้น

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทนักเรียน
 2. ประเภทนิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
 3. ประเภทบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้า ประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น และจํานวนไม่เกิน 5 ภาพ

กำหนดระยะเวลา

 • การเปิดรับภาพและวิธีการส่งภาพ
  ผู้ประสงค์ส่งภาพเข้าประกวด สามารถส่งไฟล์ภาพถ่ายพร้อมระบุรายละเอียดมาทางเว็บไซต์ www.world-wildlife-day-thailand.com โดยจะเปิดรับภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 3 - 22 มีนาคม 2564 เวลา 23.00 น. ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลา จนถึง วันปิดรับภาพถ่าย
 • การประกาศผลการประกวดและการจัดส่งของรางวัล
  ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.world-wildlife-day-thailand.com และ Facebook Page “World Wildlife Day Thailand” ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับจัดส่งของรางวัลต่อไป

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทนิสิต นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณเพ็ญพิชญ์ ธรรมลังกา มือถือ: 08 7565 3907
 • คุณนัฐกานต์ สุตนนท์ โทร: 0 2564 0777 ต่อ 1495 / มือถือ:08 8544 8565
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: wildlifedaythailand@gmail.com
หมดเขต: 
03 มี.ค. 2021 09:00 to 22 มี.ค. 2021 23:00

Members Online

There are currently 0 users online.