^ Back to Top

ประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ”

ประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ”

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ หัวข้อ “จดหมายถึงพ่อ” ชิงของรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้รับการเผยแพร่ทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลักษณะผลงาน
งานเขียนทุกประเภทตามความถนัด มีเรื่องราวหรือเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกที่มีต่อพ่อในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในชุมชนคุณธรรม และการมีส่วนร่วมในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพัฒนาสังคมไทยให้สงบสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุ

กติกาการประกวด

  • ต้องใช้นามปากกา
  • ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยหัวข้อบทความขนาด 18 pt และเนื้อหาขนาด 16 pt
  • นามปากกาของผู้เขียนอยู่บรรทัดถัดไปทางด้านขวามือจากหัวข้อบทความ
  • การจัดหน้ากระดาษ ขอบบน = 2.54 ซม. ขอบล่าง = 2.54 ซม. ขอบซ้าย = 2.54 ซม. ขอบขวา = 2.54 ซม.
  • ระยะห่างบรรทัดกำหนดให้เป็น 1.15
  • ความยาวของบทความ ไม่น้อยกว่า 25 บรรทัดและไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2563

  • โดยส่งบทความเป็นไฟล์นามสกุล.doc (Microsoft Word) ทาง Inbox Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ( ระบุ ชื่อ ที่อยู่จริง )
  • หากผลงานผ่านการตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะจัดส่งของรางวัลและเกียรติบัตรไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้

เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาจากรูปแบบองค์ประกอบ คำนำ เนื้อเรื่อง สรุปครบสมบูรณ์ และสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติอย่างเหมาะสมตามวัยวุฒิ เขียนเรื่องได้สื่อความหมายตรงกับชื่อเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องชัดเจน สอดแทรกแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ การใช้ภาษาสะกดคำถูกต้อง สำนวน ถ้อยคำเหมาะสมสละสลวยงดงามเชื่อมโยงภาษาได้ดี สื่อความหมายได้ชัดเจน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0-2109-5100 ต่อ 760 - 766 ( ในวันและเวลาราชการ )

หมดเขต: 
30 ก.ย. 2020 09:00 to 15 ต.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.