^ Back to Top

ประกวดในโครงการวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "คู่ขนาน"

ประกวดในโครงการวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "คู่ขนาน"

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "คู่ขนาน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 บาท

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันคำว่าสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ตาเห็นหรือมือสัมผัส แต่ยังหมายรวมไปถึงชุดความคิดที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมที่สามารถสะท้อนออกมาผ่านตัวอักษรให้เห็นถึงปัญหาและแง่มุมต่างๆ อย่างหลากหลายในสังคม จนนำไปสู่การตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและมีพลังมากพอที่จะทำเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ “โครงการประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563” ขึ้น โดยหวังเป็นพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยเรียงเป็นตัวอักษรผ่านน้ำหมึกสีเข้มถ่ายทอดออกมาสู่สังคมให้โลกได้จารึกไว้เป็นจดหมายเหตุแห่งยุคสมัย ในงานวรรณกรรมเชิงนิเวศรูปแบบเรื่องสั้น ในหัวข้อ “คู่ขนาน” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถาม หาทางออก และหยุดฟังเสียงรอบข้างที่เราอาจไม่เคยมองเห็นหรือสัมผัสถึงมาก่อน แต่สิ่งเหล่านั้นได้ขับเคลื่อนไปกับเราอย่างคู่ขนานมาตลอดถึงแม้มิอาจร่วมทางกันได้ก็ตาม และแม้ว่าจะมิอาจร่วมทางกันได้ก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้

ในแนวคิด “คู่ขนาน” ถือว่า เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมถ่ายทอดความคิดผ่านตัวอักษรถึงความแตกต่างหลากหลายในมิติต่างๆ ในสังคมภายใต้เงื่อนไขเวลาเดียวกันแต่มีอยู่คนละพื้นที่ เกิดเป็นความหลากหลายทางสิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งในทิศทางเดียวกันและตรงกันข้าม ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ทุกอย่างเกี่ยวโยงกันด้วยความสัมพันธ์แบบคู่ขนาน แต่เมื่อสังคมมนุษย์ดำเนินไปข้างหน้ากลับยึดตนเองเป็นที่ตั้ง มองเห็นเพียงเส้นทางของตนเพื่อวิวัฒนาไปสู่สิ่งที่คิดว่าดีกว่า โดยไม่ตระหนักถึงสิ่งรอบข้าง จนหลงลืมบางสิ่งบางอย่างรอบตัวไป สิ่งที่ไม่เคยหายไปไหนแต่ยังขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน และอาจจะกำลังรอคอยการหันมามองเห็นอีกครั้ง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษา มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ฝึกการถ่ายทอดความคิดอย่างหลากหลายรูปแบบและสร้างสรรค์
 3. เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจรู้จักเรียนรู้ความคิดที่แตกต่างหลากหลายผ่านการอ่าน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กติกาและลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นผลงานประเภท เรื่องสั้น ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ระยะขอบ 1 นิ้ว
 2. เป็นผลงานสร้างสรรค์ไม่จำกัดแนว ผู้เขียนสามารถบรรเลงจินตนาการได้อย่างเต็มรูปแบบ
 3. เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นด้วยตัวเองไม่คัดลอกจากผลงานของผู้อื่น หากตรวจพบภายหลัง ทางผู้จัดงานขออนุญาตตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. ผลงานที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “คู่ขนาน”
 5. ผู้ส่งผลงานหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
 6. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดและไม่ติดลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการใดๆ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
รับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 1 ตุลาคม 2563

การส่งผลงาน
ส่งผลงานได้สองช่องทาง

 • ทางไปรษณีย์ ส่ง
  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  (ถือเอาวันประทับตราเป็นสำคัญ)
 • ทางอีเมล anurak.literature@gmail.com
  กรุณานำส่งผลงานเป็นไฟล์ Word และแนบในสมัครและสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์สแกน PDF

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ : นำเสนองานเขียนที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มความสามารถและไม่คัดลอกหรือดัดแปลงจากผลงานอื่น
 • แนวคิด : ผนวกแนวคิดตามหัวข้อ “คู่ขนาน” ได้อย่างเหมาะสม ลงตัว
 • วิธีนำเสนอ : นำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ โดยไม่จำกัดกรอบและจินตนาการ อาจเป็นการสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอขึ้นใหม่
 • วรรณศิลป์ : ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับเนื้องาน ไม่จำกัดระดับภาษา

หมายเหตุ ปฏิบัติตามกฎและกติกาอย่างเคร่งครัด หากตกหล่นข้อใดข้อหนึ่ง ทางผู้จัดขออนุญาตตัดสิทธิ์โดยไม่แจ้งล้วงหน้า

คณะกรรมการตัดสิน

 • รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย กวีซีไรต์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี 2541
 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายวรเมธ ชัยมงคล ตัวแทนชมรมอนุรักษ์ฯ มช. นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึก จากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มช. และโอกาสจัดพิมพ์ผลงานรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มช. และโอกาสจัดพิมพ์ผลงานรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ติดต่อสอบถาม

 • นางสาวรติกาล วงศ์เวช เบอร์โทร 0932927246
 • นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยวงค์ เบอร์โทร 0844876976
 • นายนวพรรษ ใต้ราชโพธิ์ เบอร์โทร 0956647034

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนวพรรษ ใต้ราชโพธิ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
9,000 Baht
หมดเขต: 
02 ก.ย. 2020 09:00 to 01 ต.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.