^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้”

ประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้”

จังหวัดปัตตานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึง “ความรัก ความผูกพัน เมืองพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ได้สื่อถึงความรัก ความผูกพัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านภาพถ่าย
 • เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับทราบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม มีประเพณีวัฒนธรรม ที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์
 • รวมถึงเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ สร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืน

ประเภทการประกวด

 • ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
 • ประเภทประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
  ชั้น 1 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 073348435, 062-5944707
 • Facebook: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ปัตตานี
 • Page: Prpattani กับประชาสัมพันธ์ตานี.
File attachments: 
หมดเขต: 
24 ก.ค. 2020 09:00 to 15 ส.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.