^ Back to Top

ประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020"

ประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020"

The inspire design และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 74,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการออกแบบและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟอันจะนาไปสู่การต่อยอดในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์
 3. เพื่อยกระดับความสามารถด้านการออกแบบและผลิตโคมไฟ ของเยาวชนไทยให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ

รูปแบบการประกวด
การประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

 • PENDENT LAMP (โคมไฟแขวน) จำนวน 1 ชิ้น
 • FLOOR LAMP (โคมไฟตั้งพื้น) จำนวน 1 ชิ้น
 • TABLE LAMP (โคมไฟตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 ชิ้น
 • WALL LAMP (โคมไฟติดผนัง) จำนวน 1 ชิ้น

โดยใช้ Concept “Metallurgy lamp design” ออกแบบโคมไฟที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย 30 % ของชิ้นงาน (ชิ้นงานต้องอยู่ในขอบเขตที่สามารถพัฒนาเป็นชิ้นงานได้จริง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจรักในการออกแบบ
(จำกัด 1 บุคคลต่อ 1 ผลงาน )

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Face book Inspire Design โคมไฟสั่งทาตามแบบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2563
 2. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงาน อันประกอบด้วย
  • รูปชิ้นงาน 3D (4 ชิ้น)
  • Dimension ของชิ้นงานโดยละเอียด
  • Detail ของชิ้นงานที่ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการ
  • Model จาลองของชิ้นงาน (ชิ้นใดก็ได้จานวน 1 ชิ้นงาน)
 3. การส่งผลงาน
  ส่งทาง E – Mail theinspiredesign@gmail.com โดยผู้เข้าประกวดจะต้องมีรายละเอียดของผลงานดังนี้
  • ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • แรงบันดาลใจและแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบผลงาน
  • วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน (วัสดุประเภทโลหะ 30%)
  • ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน
   นอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดต้องจัดทาคลิปวิดีโอที่อธิบายถึงแนวคิดข้างต้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที ส่งมาพร้อมกับชิ้นงานด้วย (ชิ้นงานทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท The inspire design และขอเผยแพร่สู่สาธารณะชนเพื่อนับคะแนนรางวัลขวัญใจมหาชน)
 4. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาชิ้นงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมด และประกาศผู้ชนะในวันที่ 25 มกราคม 2564

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 2. ความสวยงาม ตรงตามโจทย์ 25 คะแนน
 3. สามารถนาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 25 คะแนน
 4. ค่าประสิทธิภาพของโคม LED จากการวัดค่า Lux ต่อ Watt 20 คะแนน
 5. ความปลอดภัยในการใช้งาน 5 คะแนน

หมายเหตุ

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • คะแนนขวัญใจมหาชนจะนับจากยอดไลค์ 1 คะแนน ยอดแชร์ 3 คะแนน

กำหนดการประกวด

 1. เปิดรับสมัครแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2563
 2. ส่งใบสมัครพร้อมชิ้นงานเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2563
 3. เผยแพร่ผลงานผ่าน Face book Inspire Design โคมไฟสั่งทาตามแบบ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อนับ คะแนนขวัญใจมหาชน คะแนนจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น.
 4. ประกาศรายชื่อผลงานที่ชนะการประกวด วันที่ 25 มกราคม 2564

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย จานวน 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
 5. รางวัลขวัญใจมหาชน : ทีมที่ได้รับยอดไลค์สูงสุดจากผู้เข้าร่วมชมงานผ่าน Face book Inspire Design โคมไฟสั่งทาตามแบบ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/inspiredesign.lightstudio

ข่าวประชาสัมพันธ์ : The inspire design

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
74,000 Baht
หมดเขต: 
02 ก.ค. 2020 09:00 to 02 พ.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.