^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”

ประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ละสอดคล้องกับแนวคิด “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการนำเสนอ โดยต้องมีรายละเอียดสำคัญปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโออย่างน้อยได้แก่ ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
 2. ผู้ส่งผลงานต้อง “ตั้งชื่อผลงาน” ที่ส่งเข้าประกวดอย่างสร้างสรรค์ระบุ ชื่อ - นามสกุล จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที ่สามารถติดต่อได้หากเป็นบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องระบุสังกัดปัจจุบันในวันที่ส่งผลงานมาพร้อมกันด้วย
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ประเภทประชาชนทั่วไป หรือ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
 4. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจ เชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
 5. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานและได้รับรางวัลไม่ได้เป็นผู้ถือสัญชาติไทย จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัว และเอกสารหลักฐานที่ออกโดยทางราชการว่าได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 6. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น ในกรณีที่เป็นผลงานซึ่งจัดทำโดยหมู่คณะจะต้องระบุชื่อตัวแทนผู้ส่งผลงานเพียง 1 คน เท่านั้น
 7. คลิปวิดีโอที ่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 8. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
 9. ผู้ส่งผลงานจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL ส่งไปที่อีเมล cddpr.contest@gmail.com พร้อมระบุชื่อผลงาน และชื่อ-สกุล รายละเอียดในการติดต่อมาพร้อมกันด้วย โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2563
 10. คณะกรรมการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับการเผยแพร่ใน Youtube ของกรมการพัฒนาชุมชน และนำ Link ไปเผยแพร่ใน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd เพื่อให้ผู้เข้าชมทั่วไปร่วมกด Like และ Share ให้คะแนน คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ส ่งผลงานที่เข้ารอบลบ Link คลิปวิดีโอเดิมใน Youtube ออก เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของผลงานและการให้คะแนน
 11. ผู้ชมทั่วไปสามารถร่วมกด Like และ Share ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2563 ผลงานที่มีจำนวนยอด Like และ Share รวมกันสูงสุดผ่าน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd จะได้รับรางวัล Popular Vote ประเภทละ 1 รางวัล
 12. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นำไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 13. รูปแบบที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 14. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิด ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ดำเนินการจัดประกวด ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 15. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และกรมการพัฒนาชุมชนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้ อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
 16. ขอสงวนสิทธิ์ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประเภทประชาชนทั่วไป บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประกวด ครอบครัวของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 17. ประกาศผลการตัดสินผ่าน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd
 18. ผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
 19. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัล Popular Vote กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัล Popular Vote กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 3. ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัล Popular Vote กล้อง GoPro โล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 097 224 9933
 • อีเมล cddpr.contest@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
หมดเขต: 
26 มิ.ย. 2020 09:00 to 25 ก.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.