^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

หัวข้อการประกวด

 1. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
 2. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิต

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

 1. นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต ไม่จำกัดเพศอายุ
 2. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศอายุ

หลักเกณฑ์ในการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถใช้กล้องได้ทุกประเภท
 2. โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
 3. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสี มีขนาดที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg และ Raw เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือ กราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 4. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าทาง Email : amazingsatun.pic@gmail.com พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวด นั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ อบจ.สตูล จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อสถานที่ ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อ 2 หัวข้อ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลรวม ไม่เกิน 2 รางวัล และต้องเป็นภาพถ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสตูล เท่านั้น
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ (RAW/JPEG) โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 10. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ไม่ได้
 11. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด อบจ.สตูล จะส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดเฉพาะภาพที่ไม่ได้รับรางวัลเท่านั้น
 12. อบจ.สตูล มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้มีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่มีเจตนากระทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 14. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

 1. มีความคิดสร้างสรรค์
 2. การถ่ายทอดแนวคิดและการสื่อความหมาย
 3. ความ ยาก – ง่าย ของเทคนิคในการถ่าย
 4. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
 5. ความสวยงามของภาพถ่าย

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถาม

 • Email : amazingsatun.pic@gmail.com
 • facebook.com/SatunPhotoContest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพชรดนัย รัตนพันธ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
03 มี.ค. 2020 09:00 to 30 มิ.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.