^ Back to Top

ประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

การประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 -18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ประเภทการประกวด
ประกวดออกแบบ Info graphic แบบเคลื่อนไหว

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 18 ปี (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) สมัครผ่านสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.moj.go.th/home-onca ส่งตัวอย่างผลงานเพื่อพิจารณาเข้าสู่การฝึกอบรม ในรูปแบบไฟล์ MP.4 ลงในแผ่นซีดี ความละเอียด 1080p โดยระบุชื่อทีมและโรงเรียน หรือชื่อหน่วย งานราชการ

กำหนดส่งใบสมัคร

 1. ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มีนาคม 2563
 2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ใส่ซองปิดผนึก (จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ) จ่าหน้าซองถึง
  สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9
  ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รางวัลการประกวด
โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุนการศึกษารวม 60,000 บาท

 1. รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
โทร. 0-2141-4994 - 5 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
หมดเขต: 
25 ก.พ. 2020 09:00 to 20 มี.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.