^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

ประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ปวช. นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นการนำจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมาบอกเล่าในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ซึ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภท นิสิต นักศึกษา
  • เป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
  • ทีมละไม่เกิน 10 คน เท่านั้น
  • กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
 2. ประเภท นักเรียน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ไม่จำกัดชั้นปี สถานศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถานศึกษาก็ได้
  • ทีมละไม่เกิน 10 คน
  • แต่ละคนสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น และต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูที่ปรึกษา

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทนักเรียน
 2. ประเภทนิสิต นักศึกษา

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (เวลา 24.00 น.)
 • ประกาศผลหนังสั้นที่ผ่านรอบคัดเลือก ภายในเดือนเมษายน 2563 ผ่านทาง www.ksp.or.th เพจครูดี 360 องศา และเพจคุรุสภา
 • ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นรอบตัดสิน ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex กรุงเทพมหานคร

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน
  • รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • ประเภทนิสิต นักศึกษา
  • รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ
 • ทางอีเมล์ promoteethics@ksp.or.th
 • เพจครูดี 360 องศา
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
23 ก.พ. 2020 (All day) to 12 เม.ย. 2020 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.