^ Back to Top

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตของเรา
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
 • และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน
 • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2563 
Change…โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้
เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุม
ต่าง ๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด “การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ขาดความรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตเรา สิ่งแวดล้อม และสังคมจะเป็นแบบไหน แล้วการมีวิทยาศาสตร์มันทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เยาวชนสามารถหยิบยก เรื่องราวรอบตัวมานำเสนอมุมมองต่อเรื่องนี้ได้อย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและชีวิตเรา

แนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รัฐบาลไทยจึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดการพบปะใกล้ชิด และสัมผัสซึ่งกันและกัน ไปจนถึงการงดออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็น พร้อมกับการรักษาสุขอนามัยและความสะอาดอย่างเคร่งคัด จึงทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต การทำงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน และการทำกิจกรรมอื่น ๆ เปลี่ยนไป ทำให้มีการใช้ระบบออนไลน์และการใช้ประโยชน์จาก Social Media เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ การหาแนวทาง รูปแบบ รวมถึงวิธีการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันที่หลายคนมีความจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หรือเรียนผ่านออนไลน์ ดังนั้น เยาวชนจะต้องมีการออกแบบ วางแผน และเลือกรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จนทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่ตั้งไว้

การรับสมัคร
เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.nsm.or.th/event/competition/ytsa2020.html พร้อมส่งลิงค์คลิปวิดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขยายเวลาถึง 15 กรกฎาคม 2563 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02 577 9999 ต่อ 1473, 1474 และ 1476
 • Email: ytsaproject@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณบุรวัชร์ / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
22 ม.ค. 2020 09:00 to 15 ก.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.