^ Back to Top

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักษึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 2.  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตของเรา 
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
 • และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน
 • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2563 
"Change…โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้"
เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด “การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร”จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ขาดความรู้วิทยาศาสตร์ ชีวิตเรา สิ่งแวดล้อม และสังคมจะเป็นแบบไหน แล้วการมีวิทยาศาสตร์มันทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร เยาวชนสามารถหยิบยก เรื่องราวรอบตัวมานำเสนอมุมมองต่อเรื่องนี้ได้อย่างอิสระ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและชีวิตเรา

การรับสมัคร

 • เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ website ของ อพวช. www.nsm.or.th
 • พร้อมส่งลิงค์คลิปวิดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 เมษายน 2563

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02 577 9999 ต่อ 1473, 1474 และ 1476
 • Email: ytsaproject@gmail.com
Total Prize Money: 
500,000 Baht
Deadline: 
22 Jan 2020 09:00 to 15 Apr 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.