^ Back to Top

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ "Thailand Science Drama Competition 2020"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ "Thailand Science Drama Competition 2020"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 "Thailand Science Drama Competition 2020" หัวข้อ "พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข : Healthy Plants, Healthy Planet" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ เกียรติบัตร และโอกาสเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition 2020

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) มาผสมผสานกับศิลปะ(Art)และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์
 • เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยได้แสดงผลงานในระดับนานาชาติ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละคร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษา (Primary Category) 
 • ประเภททั่วไป (Open Category)

แนวคิดหลัก (Theme)
หัวข้อการแสดง “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)เป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health)  โดยมีสาระหลักจากปัจจุบันของโลกด้านการปนเปื้อนของสารพิษในดินและแหล่งน้ำ การระบาดของโรคพืชและการคุกคามของศัตรูพืชอย่างหนักจนทำให้มีการใช้สารพิษในการกำจัดโรคและศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้น มีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและพืชหลายชนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำและเกิดภาวะแห้งแล้งในหลายพื้นที่ การเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง และพืชบางชนิดอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) จึงได้กำหนดให้ปี 2563เป็นปีแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพืชที่ดีเพื่อลดการขาดแคลนอาหารและความหิวโหย ความมั่นคงด้านอาหารและการค้า รวมถึงความหลากหลายของเหล่าพันธุ์พืช

กติกาในการแสดง

 • ดำเนินการแสดงภายใต้หัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)
 • เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ ต้องมีแหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงได้
 • เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ควรรวมเข้ากับการแสดงและอยู่ในบทละคร
 • ใช้ภาษากฤษในการแสดงละคร
 • ทำการเตรียมตัวก่อนการแสดง 2 นาที และทำการแสดงบนเวที 7 นาที
 • เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน 7 นาที (หากแสดงเกินเวลาหรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน)
 • ให้เวลาเตรียมความพร้อมของงานเบื้องหลังก่อนการแสดง 3 นาที
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ขยายเวลาถึง 30 เมษายน 2563

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/NSMthailand

หมดเขต: 
20 ม.ค. 2020 09:00 to 30 เม.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.