^ Back to Top

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 

ประเด็นที่นําเสนอ
ถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือ ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
มีภูมิลําเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร

 1. เรียงความ แบ่งเป็น
  • ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 1 - 3 หน้ากระดาษ A4
  • ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 2 - 5 หน้ากระดาษ A4
 2. เรื่องสั้น แบ่งเป็น
  • ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว 3 - 6 หน้ากระดาษ A4
  • ระดับประชาชนทั่วไป ความยาว 3 - 8 หน้ากระดาษ A4
 3. กวีนิพนธ์ ไม่จํากัดอายุ ความยาว 6 - 20 บท (ฉันทลักษณ์) หรือประมาณ 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 (ไร้ฉันทลักษณ์)

กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 2209 3752 -3
 • Facebook สํานักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Saengthiwa Narapit / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
หมดเขต: 
11 ธ.ค. 2019 09:00 to 31 มี.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.