^ Back to Top

ประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future"

ประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future"

บริษัท รู้ใจ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด "Roojai.com Road to the Future" ไอเดียที่ทำให้ท้องถนนไทยปลอดภัยขึ้นด้วยเทคโนโลยี ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 180,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันและกติกาการสมัคร

 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนับตั้งแต่วันสมัครจนจบการประกวด (ทุกคณะ / ทุกชั้นปี) และแต่ละทีมต้องประกอบไปด้วย 3 คน โดยหัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครผ่านออนไลน์
 2. แต่ละทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดเพียง 1 แนวคิด (ทีมที่นำเสนอมากกว่า 1 แนวคิด จะถูกตัดตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที) เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นแนวคิดสำหรับแพลตฟอร์มใด ๆ และเทคโนโลยีใดๆก็ได้
 3. แนวคิดที่นำเสนอจะต้องถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยผู้เข้าแข่งขัน โดยปราศจากการลอกเลียนแบบจากแนวคิดหรือผลงานของบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะต้องไม่เคยถูกนำไปใช้ในการแข่งขันอื่นมาก่อน
 4. หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ Roojai.com จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้นโดยสิ้นเชิง และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อชื่อเสียงและความเสียหายทางอ้อม กับ Roojai.com หรือบุคคลอื่นใดจากการละเมิดดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเพียงผู้เดียว แม้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดภายหลังที่การแข่งขันสิ้นสุดลง
 5. ในกรณีที่มีการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่า ผู้เข้าประกวดหรือผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง Roojai.com สามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดออกจากการแข่งขันได้ทันที หรือเรียกของรางวัลคืน และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และ Roojai.com สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้าประกวด หรือผู้ชนะได้ แม้ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดภายหลังที่การแข่งขันสิ้นสุดลง
 6. โดยการส่งแนวคิดเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ผู้เข้าประกวด ยินยอมให้ลิขสิทธิ์ของแนวคิดดังกล่าวตกเป็นของ Roojai.com แต่เพียงผู้เดียว โดย Roojai.com เพียงผู้เดียวมีสิทธิ์นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ เผยแพร่ พัฒนา ร่วมพัฒนากับผู้แข่งขัน หรือต่อยอด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. Roojai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Roojai.com ถือว่าเป็นที่สุด
 8. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุดทุกกรณี
 9. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท รู้ใจ จำกัด
 10. กรุณา Log in Gmail ก่อนอัปโหลดไฟล์

กำหนดระยะเวลา
สมัครส่งผลงานภายในวันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 50%: ความคิดแปลกใหม่ น่าสนใจ แตกต่าง สร้างสรรค์
 2. ความเป็นไปได้ 25%: ความคิดเป็นไปได้ สามารถต่อยอดหรือพัฒนาให้ใช้งานได้
 3. ความสำคัญ 25%: แนวคิดนี้สามารถสร้างความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยได้มากขึ้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ: 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ: 50,000 บาท
 • รองวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 582 8888

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณมิตรสีนี ชมบุญ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
180,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
11 ต.ค. 2019 09:00 to 30 พ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.