^ Back to Top

ประกวดตราสัญลกัษณ์ "CMU School of Lifelong Education Logo Design Contest"

ประกวดตราสัญลกัษณ์ "CMU School of Lifelong Education Logo Design Contest"

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลกัษณ์ "CMU School of Lifelong Education Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัลมค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป (โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

คุณสมบัติของผลงาน

 1. ผลงานจะต้องมีสีม่วงเข้ม (#412e5c) CMYK (C83-M91-Y35-K27) RGB (R65, G46, B92)
 2. ผลงานตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 3. ขนาดผลงานมีขนาดใดก็ได้
 4. ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวด

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงานชิ้นนั้น ๆ
 2. ผลงานตราสญัลักษณ์ทสี่่งเข้าประกวดทุกชิ้น ต้องมีสีม่วงเข้มเป็นส่วนหนึ่งในโลโก้ และแสดงถึงการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงอายุ และมีความเป็นสากล เข้าใจง่าย พร้อมลงนามรับรอง พร้อมแนบคำอธิบายผลงาน คำอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบเพิ่มเติม (ไมเ่กิน 10 บรรทัด) พร้อมทั้ง ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมลผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI หรือ PNG หรือ JPG หรือ PSD ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 PPI พร้อมระบุ code สีทั้งหมดในโหมด CMYK
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมี 3 ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

กำหนดระยะเวลา

 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • ผลงานทุกชิ้นงานจะถูกโพสต์ลง Facebook fan page: CMU School of Lifelong Education ในวันที่ 2 กันยายน 2562
 • เริ่มเปิดร่วมลงคะแนนผ่านการกดไลค์และแชร์ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 และสิ้นสุดการร่วมลงคะแนนในวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
 • ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ทาง Facebook Fan page: CMU School of Lifelong Education

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัลรับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/CMUlifelong

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอโณทัย สินโพธิ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
หมดเขต: 
13 ส.ค. 2019 09:00 to 31 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.