^ Back to Top

ประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ”

ประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

๑. สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่ผู้เข้าประกวดและประชาชนทั่วไป
๒. เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพด้านการวาดภาพ ระบายสี รวมถึงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓. ส่งเสริมกิจกรรมการวาดภาพดาราศาสตร์ในประเทศไทย
๔. เกิดสื่อการเรียนรู้ภาพวาดดาราศาสตร์บนผนังกำแพง ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
๕. เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประเภทการประกวด

๑. ระดับประถมศึกษา - นักเรียนประถมศึกษา เข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทีมละไม่เกิน ๕ คน
๒. ระดับมัธยมศึกษา - มัธยมศึกษา เข้าประกวดในนามของโรงเรียน ทีมละไม่เกิน ๕ คน 
๓. บุคคลทั่วไป - ทีมละไม่เกิน ๕ คน

กติกาการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • กรอกรายละเอียดใบสมัครลงแบบฟอร์มออนไลน์ทาง http://bit.ly/AstroParkPainting ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์ภาพร่างในรูปแบบเดียวกับที่ใช้วาดบนกำแพง จำนวนผลงาน ๑ ชิ้น ต่อ ๑ ทีม ความละเอียดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 300 dpi
  • คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบระดับประถม ๖ ทีม ระดับมัธยม ๖ ทีม และประชาชนทั่วไป ๘ ทีม รวมจำนวน ๒๐ ทีม
  • สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • ผู้ผ่านเข้ารอบเดินทางมาวาดภาพผนังกำแพง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • ผนังกำแพงที่ใช้ประกวดวาดภาพ
   • ระดับประถมและมัธยม ขนาดประมาณ ๒x๒ เมตร
   • ระดับประชาชนทั่วไป  ขนาดประมาณ ๓.๔๓x๓ เมตร
  • สถาบันจัดเตรียมสีอะคริลิคสำหรับใช้ในการประกวด ผู้เข้าประกวดนำอุปกรณ์วาดภาพมาเอง
  • สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • บัดนี้ – ๙ ส.ค. ๖๒ เปิดรับสมัครผลงานรอบแรก
 • ๑๔ ส.ค. ๖๒ ประกาศผลรอบแรกทาง www.narit.or.th
 • ๓๐ – ๓๑ ส.ค. ๖๒ ประกวดวาดภาพบนกำแพงหอดูดาว ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • ๓๑ ส.ค. ๖๒ ประกาศผลและมอบรางวัล

รางวัลการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา 
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (จำนวน ๓ รางวัล) ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ๒. ระดับมัธยมศึกษา 
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (จำนวน ๓ รางวัล) ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ๓. ระดับประชาชนทั่วไป 
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  โล่รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (จำนวน ๕ รางวัล) ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘ ต่อ ๒๑๐-๒๑๑ หรือ ๐๘๑-๘๘๕๔๓๕๓

File attachments: 
หมดเขต: 
20 ก.ค. 2019 09:00 to 09 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.