^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย”

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศิลปะและวรรณกรรมที่กำลังจะถูกลืมเลือนจากสังคมไทย
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรัก ภูมิใจในภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือ
 3. กระตุ้นให้เยาวชนใช้จินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วรรณกรรม และศิลปะเป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน สามารถนำข้อคิดดีๆ ที่มีในวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. อ่านวรรณกรรมที่ตนเองชื่นชอบในบทหรือตอนที่ตรงกับหัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” แล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านเป็นภาพวาดให้ตรงตามเนื้อหาในช่วงตอนที่คัดเลือก
 2. ผลงานต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่เลือกมา โดยสามารถใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อาทิ สีน้ำ สีน้ำมัน สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็นต้น (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคนิคดิจิตอลตกแต่งภาพโดยเด็ดขาด)
 3. ผลงานต้องไม่นำเสนอสิ่งที่รุนแรง หดหู่ หรือก่อให้เกิดความหมายในด้านลบ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับ สร้างสรรค์ด้วยฝีมือตนเอง (ห้ามคัดลอกภาพผลงานของบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนำออกมาจำหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ไม่เคยนำเข้าร่วมประกวด หรือชนะการประกวดภาพดังกล่าวจากที่ใดมาก่อน
 5. ขนาดผลงาน (ไม่รวมกรอบและฐาน)
  • ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดผลงาน ไม่ต่ำกว่า 30 x 40 ซม.
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดผลงาน ไม่ต่ำกว่า 60 x 80 ซม.
  • อุดมศึกษา ขนาดผลงาน ไม่ต่ำกว่า 100 x 120 ซม.
 6. กรอกใบสมัคร และแบบสอบถามตามแบบฟอร์มใน www.intouchcompany.com
 7. กรอกหนังสือรับรองผลงานและประทับตราโรงเรียน ชมรม สถาบัน หรือกลุ่มที่สอนศิลปะตามแบบฟอร์มใน www.intouchcompany.com (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)
 8. สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย ได้แก่ ใบสมัคร / หนังสือรับรองผลงาน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / วรรณกรรมที่เลือก (คัดลอกเฉพาะตอนที่นำมาวาดภาพ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ 4) / เหตุผลที่เลือกวรรณกรรมนั้น ๆ (ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ 4) / แบบสอบถาม
 9. ผู้จัดการประกวดงดพิจารณาผลงานที่มีข้อมูลไม่ครบตามข้อกำหนด
 10. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระบุชื่อโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13”

 1. ไปรษณีย์ : จ่าหน้าซองถึง ตู้ ปณ.1118 ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10311
 2. นำส่งด้วยตนเอง :
  บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้น 1
  เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562
ตัดสินผลงสนรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 8 – 20 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 082-796-1670-1 หรือ 02-118-6953
 • FB : intouchstation
 • Line ID : Jintanakarn.intouch

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกุลยา กาศสกุล

หมดเขต: 
09 พ.ค. 2019 09:00 to 31 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.