^ Back to Top

ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"

ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2" ชิงเงินรางวัล ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงาน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายเชิดชูเกียรติ

ขอบเขตการประกวดผลงาน​​​​

 1. ​​​​​​​ระดับโ​ครงงานสร้างสร​รค์
  เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อจัดทำ “โครงงาน ” ส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา และมีการต่อยอดไปสู่การสร้างประสบการณ์โดยประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักศึกษาอาชีวศึกษามีพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ​​
  • ​​กิจกรรมการเรียนรู้​ ​หมายถึง การคิดค้นและนำเสนอวิธีการ หรือกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ ทางการเงิน เช่น การจัดทำกิจกรรม สื่อ และ/หรือเกม ร่วมกับการให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การทดลองทำธุรกิจจำลอง การจัดกิจกรรมชมรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วม ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการสอดแทรกความรู้และการฝึกฝนอย่างเป็นระบบให้เหมาะกับความสนใจ และวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นำความรู้ทางการเงินไปปฏิบัติจนกลายเป็นพฤติกรรม ทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงสามารถขยายผลในสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ต่อไปได้
  • สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง การสร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่นำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชันช่วยวางแผนและบริหารจัดการเงิน ในชีวิตประจำวัน บอร์ดเกมที่กรอกข้อมูลและประเมินผลออนไลน์ กระปุกออมสินอัตโนมัติ ซึ่งได้มี การนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินผล และนำไปปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงานที่พร้อมขยายผลในสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ต่อไป ​​​
 2. ​​​​​​​ระดับสถานศึกษาต้นแบบ
  เปิดรับสมัครสถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินโครงการ Fin. ดี We can do!!! ในปี 2561 โดยนำผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาเป็นแกนหลักในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินไปยังสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการตื่นตัว เปลี่ยนแปลง และแลกเปลี่ยนแนวทางจัดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ดีแก่นักศึกษา โดยมีผู้จัดทำผลงานเป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือแม่ข่าย

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 16 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • ภาคเหนือ
  • คุณไพโรจน์ เงาวิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-1094
  • อีเมล: FinProject-N@bot.or.th
 • ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก)
  • คุณนิตินารถ สารพัตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-6760
  • อีเมล: FinProject-C@bot.or.th
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คุณวันนา กลางหนองแสง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4391-3583
  • อีเมล:FinProject-NE@bot.or.th
 • ภาคใต้
  • คุณหทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7427-2000 ต่อ 4513
  • อีเมล:FinProject-S@bot.or.th
หมดเขต: 
16 พ.ค. 2019 09:00 to 17 มิ.ย. 2019 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod