^ Back to Top

ประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest"

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

๑. บุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
๒. สามารถส่งผลงานได้ทั้งรายบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่ง

รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา

๑. ผลงานที่นำเสนอจะต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
๒. มาสคอตที่ออกแบบมี ๑ แบบ โดยผู้ประกวดต้องอธิบายรายละเอียด แนวคิด และความหมายประกอบให้ชัดเจน
๓. ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้
๔. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสามารถ
ทำการปรับปรุงแก้ไขผลงานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งาน นอกจากนี้สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานให้เป็นสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ถ้าพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและรางวัล
๖. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ โดยสามารถออกแบบเป็นจากระบบดิจิทัลหรือภาพลายเส้นวาดมือ ลงสี ที่แสดงให้เห็นภาพทั้งมุมมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของมาสคอต

 • กรณีภาพระบบดิจิทัลให้ส่งเป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi  โดยส่งเป็นสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PNG ในขนาด A4
 • กรณีภาพลายเส้นวาดมือ ให้แสกนส่งเป็นไฟล์ภาพสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PDF  ในขนาด A4

๗. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

 • ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
 • การสื่อความหมาย ๓๐ คะแนน
 • คุณภาพของผลงาน ๒๐ คะแนน
 • ความเหมาะสมใช้งานได้จริง ๒๐ คะแนน

ส่งผลงาน

๑. ส่งผลงานออกแบบพร้อมแนบใบสมัครไปที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 • E-mail address : asdg@labour.mail.go.th หรือ
 • ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๒. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศผล
ประกาศผลการประกวดในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทาง

 • www.labour.go.th
 • asdg.labour.go.th
 • facebook กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ติดต่อสอบถาม  วันและเวลาราชการ

 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๓๘๐
 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๙๑๓๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุวดี ทวีสุข / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
26,000 Baht
หมดเขต: 
06 พ.ค. 2019 09:00 to 31 พ.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.