^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ “พฤติกรรมการติด” ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทาง “พฤติกรรมศาสตร์” อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยวหรือทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
 3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงานต่อคนหรือทีม

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เนื้อหาในการนำเสนอจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการติดและใช้แนวทาง “พฤติกรรมศาสตร์” อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการติด การเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และกรณีศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการติดไปสู่พฤติกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยกำหนดขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอไว้ดังนี้
  • พฤติกรรมการติดโซเชียลมีเดีย
  • พฤติกรรมการติดเกม
  • พฤติกรรมการติดช้อปปิ้ง
  • พฤติกรรมการติดศิลปิน / ดารา / นักร้อง
  • พฤติกรรมการติดการกิน / การรับประทาน
 2. ตอนท้ายของคลิปวิดีโอ (End Credit) ต้องมีตราสัญลักษณ์ของเจ้าภาพจัดการประกวด ได้แก่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 3. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์สกุล MP4 ความละเอียด HD 1080 หรือดีกว่า
 4. ไม่จำกัดรูปแบบเทคนิคการจัดทำและการนำเสนอ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
 5. ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 7. ผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2562
 • วันประกาศผลการประกวด  วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 50 คะแนน
 2. ผลงานน่าสนใจ โดดเด่น และมีความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 3. มีความสวยงามและมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 20 คะแนน

รางวัลการประกวด
รางวัลการประกวดมีจำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวาสนา วงษ์เพชร โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17600 หรือ 086-6071458
 • คุณพิจิตรา ธรรมสถิตย์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17614 หรือ 081-0317393

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวาสนา วงษ์เพชร /สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
17 เม.ย. 2019 10:00 to 30 มิ.ย. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.