^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest"

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest" ในโครงการ KU Happy life and Place of Memory Photo Contest ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุ และของที่ระลึก

หัวข้อการประกวด

 1. Happy : ความสุข ความสดใส ความสง่างามของนิสิตในทุกวิทยาเขต
 2. Place : ทัศนียภาพที่สวยงามและมีความหมายในทุกวิทยาเขต

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต บุคลากร อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ อายุ

ข้อตกลงในการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเองห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ภาพ หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 3. หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 4. ทางผู้จัดกิจกรรมการประกวด มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อการค้ามนุษย์ ศิลปวัฒนธรรม ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด
 5. ทาง มก. มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพที่จัดขึ้น และมีสิทธิ์ ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทของ มก.
 6. ทาง มก. มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่ง ภาพถ่ายเพื่อออกแสดงในนิทรรศการภาพ หรือจัดทำสื่อต่างๆ ที่ มก. เห็นว่ามีความเหมาะสม
 7. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกภาพ ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของเจ้าของภาพ และ มก.ในฐานะผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะนำไปใช้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ หรือจัดทำสื่อต่างๆ ที่ มก. เห็นชอบ รวมถึงนำภาพลงระบบคลังภาพเพื่อเผยแพร่ให้ก่อเกิดประโยชน์ในวงกว้างสูงสุด โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพแต่อย่างใด

 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 • มกราคม 2562 – ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผ่านสื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว จอ LED เว็บไซต์ และโซเซียลมิเดีย (facebook: เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์)
 • การคัดเลือกและประกาศผล
  • คัดเลือกผลงานรอบแรกเดือนพฤษภาคม 2562 ทาง facebook : เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์
  • ตัดสินและประกาศผลเดือนมิถุนายน 2562 ทาง facebook : เครือข่าย วิเทศสัมพันธ์ และเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ มก. iad.intaff.ku.ac.th

ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
อัพโหลดไฟล์ดิจิตอลนามสกุล Jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 5 Mb/ภาพ โดยสมัครและส่งภาพถ่าย พร้อมกรอกรายละเอียดของภาพทางระบบออนไลน์ goo.gl/CGKpYQ หรือ QR CODE ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคนิคการถ่ายภาพ

Print

กรรมการการตัดสิน

 • อ.สงคราม โพธิ์วิไล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย/ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมติของกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกคำตัดสินของกองประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด ทั้ง 2 หัวข้อ (Happy & Place)

 • รางวัลที่ 1 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 2 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 3 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชย หัวข้อละ 10 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทร. 0 2942 8858
 • iad.intaff.ku.ac.th
 • email: kuphotocontest@gmail.com

ข่าวปรัชาสัมพันธ์ : K. Wisit

หมดเขต: 
15 ก.พ. 2019 10:00 to 15 พ.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.