^ Back to Top

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญโรงเรียน ส่ง Clip VDO เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
 2. เพื่อให้มีต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ให้กับเด็กและเยาวชน

คุณสมบัติของผู้สมัครประกวด
การประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

 1. ผู้สมัครต้องส่งผลงานเข้าประกวดในนามของโรงเรียนเท่านั้น และเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือเอกชนก็ได้
 2. โรงเรียนต้องส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโดยจัดตั้งทีมที่รับผิดชอบการจัดทำคลิป มีจำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน โดยแบ่งเป็นครูที่ทำหน้าที่สอนพลศึกษาหรือสุขศึกษาภายในโรงเรียน ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาทีมจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน และมีนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นสมาชิกในทีม
 3. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่าจำนวน 1 ทีม (1ทีม ต่อ 1 คลิป)

ประเภทการประกวด
ประเภททีมในนามของโรงเรียน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

คุณสมบัติของผลงานภาพเคลื่อนไหว (Clip VDO)

 1. ผลงาน (Clip VDO) มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกินกว่า 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ในหัวข้อ “Active Healthy Kids for Life ”
 2. บันทึกผลงาน (Clip VDO) ด้วยกล้องวิดีทัศน์หรือกล้องโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลงในแผ่น DVD หรือ Thumb drive ไฟล์ VDO format เป็นสกุล MP4, AVI หรือ WMV เท่านั้น
 3. ผู้สมัครประกวดต้องอธิบายแนวคิดของและรายละเอียดของผลงาน (Clip VDO) โดยสังเขป ลงในเอกสารการรับสมัครประกวด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
 4. ผลงาน (Clip VDO) ที่ประกวดต้องมีเนื้อหาของผลงานเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “เนื้อหาของผลงานที่ประกวด” ข้างต้น
 5. ผลงาน (Clip VDO) ต้องสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดของทีมผู้สมัครเองเท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขันหรือประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะมาก่อน และภาพที่นำมาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวหรือกราฟฟิกจะต้องถ่ายทำหรือจัดทำด้วยตนเอง รวมไปถึงเพลงประกอบ ไม่สามารถนำมาจากแหล่งอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และหากมีการนำมาใช้ประกอบ จะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่คณะกรรมการตัดสิน เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
 6. เนื้อหาในผลงาน (Clip VDO) ที่ส่งประกวด ต้องไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร หรือมีการพาดพิงเรื่องการเมือง และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด

กำหนดส่งผลงาน
ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเสนอผลงาน พร้อมหลักฐานการสมัคร : 1 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท
 • รางวัลอันดับที่ 5 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลสนับสนุน จำนวน 5 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณสุวดี บัวประดิษฐ์ โทร. 08 9772 0731, 08 9060 2966

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลทิชา ทับทิมแดง

หมดเขต: 
18 ธ.ค. 2018 10:00 to 04 ม.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.