^ Back to Top

แข่งขันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ "Master Designer Contest"

แข่งขันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ "Master Designer Contest"

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ "Master Designer Contest" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปี 2561 ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

 1. เป็นนักเรียนและนักศึกษา
 2. ผู้สมัครรวมทีม พร้อมตั้งชื่อทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • ผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัครพร้อมทั้งประวัติผลงาน โดยผ่านช่องทาง E-mail: startup.cmu@gmail.com โดยตั้งหัวเรื่องว่า “Master Designer Contest” ตามด้วยชื่อทีมของตนเอง ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2561
  • ประวัติผลงานของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ทั้งนั้น ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด
  • หากพบภายหลังว่าผู้เข้าแข่งขันได้ทำผิดเงื่อนไขการแข่งขันและขาดคุณสมบัติ ทางโครงการฯ ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 2. ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 ทีมหรือตามความเหมาะสม วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทาง Facebook Fan page: “Startup บ้านเฮา” โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้การติดต่อจากทีมงานเป็นรายทีม
 3. ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม “Workshop and Competition” วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเข้ารับการอบรมให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ พร้อมทั้ง แข่งขันออกแบบโลโก้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปี 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 4. ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันออกแบบโลโก้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปี 2562 จำนวน 6 ทีมหรือตามความเหมาะสม วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทาง Facebook Fan page: “Startup บ้านเฮา”
 5. ทีมชนะทั้ง 6 ทีม เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในกิจกรรม “Master Designer Contest การแข่งขันออกแบบโลโก้” วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ งานแสดงสินค้า “Shopping in the rain” ห้างเมญ่าเชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการแข่งขัน
ทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ทีมผ่านเข้ารอบได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ 053-920299 ต่อ 403 , 08-8223-9901 (ทิม)
 • E-mail: startup.cmu@gmail.com 
 • Facebook Fan page: “startup บ้านเฮา” : www.facebook.com/startupnorthern

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ปี 2561 / ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
15,000 Baht
หมดเขต: 
06 ส.ค. 2018 10:00 to 20 ส.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.