^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU”

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU” ในวาระครบรอบ 30 ปี ชิงเงินรางวัล10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาฯ และการครบรอบ 30 ปีของภาควิชาฯ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ
 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป

กรอบแนวคิด

 1. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะประกอบด้วย 2 ส่วน
  • ตราสัญลักษณ์ส่วนแรก
   ตราสัญลักษณ์ของภาควิชาฯซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์หลัก ที่บ่งบอกถึงความเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์
  • ตราสัญลักษณ์ส่วนที่สอง
   ตราสัญลักษณ์ส่วนควบของตราสัญลักษณ์ส่วนแรก ซึ่งต้องมีความเข้ากันได้กับตราสัญลักษณ์ส่วนแรกและบ่งบอกถึงการครบรอบ 30 ปีของภาควิชาฯ
 2. ผลงานมีความทันสมัย สวยงาม จดจำง่าย เด่นชัดและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ ได้ทุกประเภท
 3. อาจมีการใช้สีตามแบบสีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University’s Corporate Identity) รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าสุดท้าย
 4. ถ้ามีตัวอักษรในตราสัญลักษณ์ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 5. ผลงานสามารถใช้แบบอักษรได้อย่างอิสระ แต่ต้องคำนึงถึงลิขสิทธิ์ของตัวอักษรดังกล่าว

เงื่อนไขการออกแบบ

 1. ผลงานจะต้องออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 2. ขนาดผลงานตามความเหมาะสม เป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาดเท่า A4
 3. ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 4. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 5. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และหากภายหลังพบว่าผลงานที่ได้รับรางวัล มีการละเมิดลิขสิทธิ์ การรับรางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
 6. ผลการพิจารณาและการตัดสินของภาควิชาฯถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้าประกวดในทุกกรณี
 8. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ ฯ ภาควิชาฯ จะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การประกวด

 1. การสื่อความหมายเกี่ยวกับภาควิชาฯ และการครบรอบ 30 ปี
 2. ความสวยงาม จดจำง่ายและเด่นชัด
 3. มีองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด
 4. การนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการจัดทำของที่ระลึก

การส่งผลงานเข้าประกวด (ส่งแยกในแต่ละผลงาน)

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (เอกสารแนบ)ให้ครบถ้วน
 2. ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด มี 2 ไฟล์ คือไฟล์ของตราสัญลักษณ์ของภาควิชา (ส่วนแรก) กับไฟล์ของตราสัญลักษณ์ของภาควิชาที่วางรวมอยู่กับตราสัญลักษณ์ของการครบรอบ 30 ปีของภาควิชา (ส่วนแรกกับส่วนสองรวมกัน)
 3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI(Illustrator 10 / CS3)และ PNGแบบพื้นใสความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPIพร้อมระบุ code สีโหมด CYMK
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานที่ได้รับรางวัล และถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาฯ และภาควิชาฯ มีสิทธิในการปรับแก้ ดัดแปลง ผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 5. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ Email: SCMA.Mahidol@gmail.com โดยขึ้นต้นหัวข้ออีเมลด้วย [Logo Contest]
 6. ในกรณีที่ต้องการส่งมากกว่า 1 ผลงาน กรุณาส่งผลงานแยกในแต่ละผลงาน

กำหนดการ

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561
 2. คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 16 – 30 กันยายน 2561
 3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 ตุลาคม 2561ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scma

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ผศ.ดร. วรรณนิกา แสวงทอง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โทรศัพท์ 02-201-5340
 • Email: SCMA.Mahidol@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wasakorn Laesanklang

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
หมดเขต: 
27 ก.ค. 2018 10:00 to 15 ก.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.