^ Back to Top

ประกวดออกแบบชุด "S2O Costume Design Contest" คอนเซ็ปต์ "FACTORY IN HEAVEN ... WATER OF GOD"

ประกวดออกแบบ ชุด S20 คอนเซ็ปต์ "FACTORY IN HEAVEN ... WATER OF GOD"

S2O ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุด "S2O Costume Design Contest" คอนเซ็ปต์ "FACTORY IN HEAVEN ... WATER OF GOD" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • สมัครเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน ผู้สมัคร 1 คน สามารถเป็นสมาชิกได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

กําหนดการ

  • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561
  • ประกาศผลรอบแรก 13 ตุลาคม 2561
  • ผู้ผ่านเข้ารอบนําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ และตัดสินผู้ชนะเลิศ 12 พฤศจิกายน 2561
  • ผู้ชนะเลิศเข้า Workshop เพื่อขึ้นชุดจริง 20 พฤศจิกายน 2561

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02-0300054-3 หรือ 089-2624560 (Nitto)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2018 10:00 to 30 ก.ย. 2018 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.