^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก "จันทบูร" จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ทั่วประเทศ ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก "จันทบูร" จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ภูมิปัญญาไทยสายเลือดใหม่" ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองที่แตกต่าง เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

ประเภทการประกวด และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
1.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมปลาย
เป็น นักเรียน อายุ 15-25 ปี โดยกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปวช. กศน. หรือเทียบเท่า (ในขณะส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด)

2.ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็น นักศึกษา อายุ 15-25 ปี โดยกำลังศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
(ในขณะส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด)

เงื่อนไขการส่งผลงาน
ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องส่งผลงาน 1 ผลงาน ต่อ 1 แผ่นนำเสนอ และต้องเป็นภาพวาดด้วยมือเท่านั้นโดยไม่จำกัดเทคนิคการลงสีภาพที่กำหนด

 1. ทัศนียภาพผลิตภัณฑ์
 2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 3. ขนาดสัดส่วนผลิตภัณฑ์
 4. ระบุวัสดุให้ชัดเจน และอื่นๆตามความเหมาะสม วาดลงบนกระดาษขนาด A2 ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำเว้นขอบด้านละ 1 นิ้ว ในแนวนอน 1 นิ้ว

หมายเหตุ :

 • ชิ้นงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นชิ้นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่ลอกเลียนมาจากที่อื่น
 • การออกแบบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าใดๆ
 • หากพบว่ามีการลอกเลียนผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด ทางคณะกรรมการขอถอดถอนรางวัลในทันที
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

*** ผลงานประกวดจะเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ส่งผลงาน
ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ที่คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
อาคาร18 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
(โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก“จันทบูร”)

กำหนดส่งผลงาน
เริ่มรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
อาคาร18 ภายใน 16.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555

คัดเลือกผลงาน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประกาศผลการตัดสิน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มอบรางวัล แจ้งให้ทราบในภายหลัง

กติกาและเงื่อนไขการออกแบบ

 1. งานออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องใช้เสื่อกก “จันทบูร” เป็นส่วนประกอบหลัก ในชิ้นงานไม่ต่ำกว่า 50%
 2. สามารถนำเส้นกกและเทคนิคการผลิตใหม่ๆมาเสริมในตัวชิ้นงานผลิตภัณฑ์ได้
 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงวัสดุและกรรมวิธีการผลิตในชุมชนท้องถิ่นได้จริงและมีความเป็นไปได้ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การพาณิชย์ได้
 4. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ โดยออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดก็ได้

เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ

 1. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 30%
 2. ความเป็นไปได้ในการผลิตและสามารถนำไปใช้งานได้จริง 30%
 3. ความเหมาะสมของวัสดุที่นำมาใช้ประกอบชิ้นงาน 20%
 4. แผ่นการนำเสนอผลงาน (สวยเหมาะสมมีรายละเอียดชัดเจน) 20%

รางวัลการประกวด (ขอสงวนสิทธ์ในการมอบรางวัลให้กับผลงานที่เหมาะสม)

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมปลายรวม 15,000 บาท

 1. รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาทและใบประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาทและใบประกาศเกียรติคุณ
 4. รางวัลชมเชยใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษารวม 15,000 บาท

 1. รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 4. รางวัลชมเชยใบประกาศเกียรติคุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 8813, 8814 หรือ 088-2781612
Download ใบสมัครได้ที่ www.GemAndArt.rbru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พ, 2012-03-28 (All day)
หมดเขต: 
05 มี.ค. 2012 10:00 to 18 มี.ค. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.