^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 2. เพื่อใช้คลิปวิดีโอในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้กับเยาวชนต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์
 2. มีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 5 คน (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นทีม แต่สมาชิกทุกคนจะต้องอายุมีระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์)
 3. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

แนวความคิดการประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกแนวคิดที่กำหนดไว้ เพื่อออกแบบคลิปวิดีโอได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ
“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี

 • แนวคิด : ปลูกสร้างจิตสำนึก
  สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และผลกระทบจากการกระทำของคนที่ทำให้เกิดจากความเสื่อมโทรมหรือร่อยหรอของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • แนวคิด : การลงมือแก้ไข/ปฏิบัติจริง
  สื่อสารเพื่อบอกวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยกระทำให้เห็นถึงการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างประหยัดและฉลาด หรือวิธีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เสื่อมโทรมหรือร่อยหรอให้ดีขึ้น
 • แนวคิด : การเฝ้าระวัง
  สื่อสารเพื่อสร้างความรู้และบอกวิธีการติดตามหรือตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. คลิปวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบวิธีนำเสนอและวิธีถ่ายทำ อาจอยู่ในรูปแบบสารคดี แอนิเมชั่น ละคร หรือภาพยนตร์สั้น
 2. คลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย และตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี
 3. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 4. คลิปวิดีโอต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (1920x1080 Pixel)
 5. คลิปวิดีโอบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV มีความยาวระหว่าง 3-7 นาที พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 6. ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่า ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดละเมิดกติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด คณะกรรมการจะขอคืนเงินรางวัลและและประกาศนียบัตร และจะมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อความเหมาะสม และให้เครดิตแก่ผู้ผลิตผลงานนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ผลิตผลงานทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ระยะเวลาการดำเนินการ

 • กำหนดเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2561
 • เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดผ่านสื่อออนไลน์ ช่อง EN-Channel เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในตัดสิน ตั้งแต่ 6-20 สิงหาคม 2561
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
 • มอบรางวัลและประกาศนียบัตร ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 26 กันยายน 2561

วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน

 1. ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/en-channel
 2. ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง (แผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น) ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และขอความร่วมมือให้จัดส่งเป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ
 3. ส่งใบสมัครและผลงานช่องทางออนไลน์

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • รอบแรก ตัดสินจากความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์
 • รอบสอง ตัดสินจากคณะกรรมการ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสุภาวดี จำปาลา โทร. 02 441 5000 ต่อ 2111
 • คุณภากร ศรีมโนภาษ โทร. 02 441 5000 ต่อ 3309

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. PAKORN SRIMANOBHAS

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
9,000 Baht
หมดเขต: 
22 มิ.ย. 2018 05:46

Members Online

There are currently 0 users online.