^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ “ยุติธรรมกับประชาชน”

ประกวดคลิปวิดีโอ “ยุติธรรมกับประชาชน”

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ยุติธรรมกับประชาชน” ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ความยุติธรรม ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอ มุมมองแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบคลิปวีดิโอ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อกลางการเผยแพร่บทบาทภารกิจช่องทาง การติดต่อขอรับบริการ และความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันสร้างสรรค์ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) ในสถาบันเดียวกัน
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคล หรือแบบทีม (จำนวนไม่เกิน 3 คน ต่อทีมและสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน)

เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 2. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้แนวคิด “ ยุติธรรมกับประชาชน ” ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ความยุติธรรม ต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน
 3. คลิปวีดิโอที่นำเสนอต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 6. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
 7. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ผลงานที่ส่งประกวดทุกผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 9. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด

กำหนดการกิจกรรม

 1. สมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
 2. คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทางช่องทาง Facebook Fanpage: fairequalityforeveryone
 3. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมจะถูกนำไปแชร์ใน Facebook Fanpage: fairequalityforeveryone
 4. ประกาศผลผู้ชนะพร้อมมอบรางวัล ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง conference hall 3 ที่ “โกลว์ฟิช” (Glowfish) ตึกสาธรธานี 2 ชั้น 2 และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ใน Facebook Fanpage: fairequalityforeveryone ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ออกโดยราชการ เพื่อยืนยันตัวตนในวันประกาศผลมอบรางวัล

วิธีการส่งใบสมัคร และผลงาน

 • กรอกใบสมัครตามรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน และส่งผลงานคลิปวิดีโอเป็นสกุลไฟล์ Mpeg4 หรือ Avi หรือ Mov (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมตั้งชื่อผลงานว่าโดยใช้ชื่อโครงการว่า “ยุติธรรมกับประชาชน”และต่อท้ายด้วยชื่อผลงาน (ตัวอย่าง “ยุติธรรมกับประชาชน” ความหมายของยุติธรรมที่ประชาชนเข้าใจ) และอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน พร้อมทั้งผ่านทาง Google Drive 
 • จากนั้นส่งใบสมัคร และแนบลิ้งค์ผลงานมาที่ Email: info.fairequalityforeveryone@gmail.com ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล
 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับประกาศนียบัตร

คณะกรรมการตัดสิน

 1. คุณธวัชชัย ไทยเขียว: รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม
 2. คุณวีระศักดิ์ แสงดี: ผู้กำกับภาพยนตร์
 3. คุณสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ: ผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท ดรีม ไรเดอร์ส จำกัด 
 4. คุณภาคภูมิ นพวรานนท์: Creative Brand Consult Director บริษัท Brandsiness
 5. คุณปทิตตา โฉมประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ: หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทรศัพท์ 02-1415146
 • Email: info.fairequalityforeveryone@gmail.com
 • Facebook Fanpage fairequalityforeveryone

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฝน / Fair Equality for everyone

หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2018 10:00 to 29 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.