^ Back to Top

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย"

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย" ในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10 ชิงทุนดำเนินโครงการ และทุนการศึกษา มูลค่ารวม 400,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

 1. เยาวชนอายุ 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หรือ เทียบเท่า จากทุกโรงเรียน ทุกสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ
 2. มีจำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 10 คน
 3. มีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษารับรองโครงการ 1 คน และ มีผู้นำชุมชน ร่วมแสดงความจำนงเห็นชอบกับโครงการ 1 คน
  หมายเหตุ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมผู้เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม ซึ่งแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. แต่ละทีมจะต้องนำเสนอ โครงการที่ทำขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์มีเนื้อหาตามแนวคิดหลักของโครงการคือการร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนอย่างสร้างสรรค์และทำได้จริงในระยะเวลาที่กำหนดคือ 30 วัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานที่สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/สังคม ให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดหลักและเนื้อหาจิตสำนึกรักเมืองไทย ที่ส่งเสริมจิตสำนึกรักประเทศในด้านต่างๆ ความสามัคคี /ค่านิยม / วัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของสังคม สร้างโอกาสให้ผู้รับมีชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ อารมณ์ สังคม โอกาส สติปัญญาและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นำชุมชน
 2. ทีมผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง เหมาะสมไม่ขัดต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น รับกับพื้นฐานความต้องการของชุมชน
 3. เป็นกิจกรรม นำหลักการ นวัตกรรม ภูมิปัญญา หรือ การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการเสนอ ผลงาน
 4. ส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาด้านจริยธรรม ทักษะความรู้ สติปัญญาการเรียนรู้ของผู้ทำโครงการ
 5. มีการวางแผนที่ดีทั้งในการปฏิบัติ กำลังพล และการใช้งบประมาณ
 6. ประมาณการประโยชน์/คุณค่า/มูลค่า เปรียบเทียบกับการใช้งานฐานเดิม
 7. มีโอกาสต่อยอด และพัฒนาผลงาน/โครงการเพื่อความยั่งยืน

หมายเหตุ หากพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ หรือ มีความขัดแย้งกับชุมชนจากโครงการที่ทำนี้ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดและริบเงินรางวัลคืนได้ทันที

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนดำเนินโครงการวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทาง Website และ Facebook Page จิตสำนึกรักเมืองไทย

หลักฐานการสมัคร

 • ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่งโครงงาน โดยเสนอเป็นเอกสารแนวความคิด หลักการ เหตุผล ขั้นตอนการดำเนินงาน ความสำเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ ชื่อโครงการ และอื่นๆ ตามรายละเอียดในเอกสารการสมัคร
 • ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่ง Clip หรือ File VDO บรรยายรายละเอียดของโครงงานอย่างชัดเจน โดยมีความยาวไม่เกิน 5นาที

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ ๑๐
  สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม
  ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์ ๐๙๑-๗๘๐-๖๑๕๓
 • Email : rakmuangthai10@gmail.com
 • Facebook : จิตสำนึกรักเมืองไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกันยรัตน์ ชูกำเนิด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
30 พ.ค. 2018 10:00 to 15 ก.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.